Kvotedirektivet om handel med CO2: standard kapasitetsutnyttelsesfaktor for nye anlegg for beregning av gratis utslippskvoter

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/447/EU av 5. september 2013 vedrørende standard kapasitetsutnyttelsesfaktor i henhold til artikkel 18(2) i beslutning 2011/278/EU

Commission Decision 2013/447/EU of 5 September 2013 on the standard capacity utilisation factor pursuant to Article 18(2) of Decision 2011/278/EU

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.10.2013)

Sammendrag av innhold
Ved beregning av tildeling av vederlagsfrie kvoter til nye kvotepliktige virksomheter eller kvotepliktige virksomheter med en vesentlig kapasitetsendring etter 30.juni 2011, skal det benyttes faktorer for standard kapasitetsutnyttelse for delinstallasjoner med utslippsstandard for produkt. Kommisjonen har derfor fastsatt faktorer for standard kapasitetsutnyttelse for perioden 2013-2020. Den vederlagsfrie tildelingen til nye kvotepliktige virksomheter og virksomheter med vesentlige kapasitetsendringer beregnes ut fra virksomhetens aktivitetsnivå. Aktivitetsnivået beregnes ved å multiplisere kapasiteten for virksomhetens delinstallasjon(er) med utslippsstandard for produkt med den gitte faktoren for standard kapasitetsutnyttelse. Faktorene for standard kapasitetsutnyttelse er fastsatt ved å beregne 80-percentilen av den gjennomsnittlige årlige kapasitetsutnyttelsen i perioden 2005-2008 for alle eksisterende anlegg i EU som fremstiller det aktuelle produktet. Faktorer for de enkelte produktene følger som vedlegg til beslutningen.

Merknader
Rettsakten er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) artikkel 10a. Rettsakten medfører ikke behov for endring av klimakvoteforskriften da forskriftens vedlegg 19 i dag viser til faktorene for standard kapasitetsutnyttelse "...som fastsatt av EU-kommisjonen og innlemmet i EØS-avtalen". Faktorene må legges til grunn ved beregningen av tildelingen til eventuelle nye virksomheter i Norge som er berettiget til tildeling av vederlagsfrie kvoter. Rettsakten vurderes ikke å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljøsaker på skriftlig prosedyre, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er en utdyping av regelverk som allerede er innlemmet i EØS-avtalen og anses relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 5. september 2013

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.09.2013
Anvendelsesdato i EU
08.09.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 634-637
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0447
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro