Kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 115/2011 av 2. februar 2011 som endrer forordning (EF) nr. 748/2009 om en liste over luftfartøysoperatører som 1. januar 2006 utførte eller siden har utført en av luftfartsaktivitetene i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF, med angivelse administrerende medlemsstat for hver luftfartøysoperatør

Commission Regulation (EU) No 115/2011 of 2 February 2011 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten lister opp hvilke land som har ansvaret for å administrere de enkelte luftfartsselskap i forbindelse med inkluderingen av luftfart i Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). For å redusere de administrative kostnadene, skal luftfartsselskapene bare måtte forholde seg til én medlemsstat med hensyn til praktiske forhold, for eksempel ved tildeling og innlevering av klimakvoter. Hvorvidt en operatør er kvotepliktig avhenger av hvilke luftfartsaktiviteter selskapet gjennomfører, jf. Annex I til Direktiv 2003/87/EF. Listen baserer seg for øvrig på luftfartsaktiviteter selskapene utførte i perioden 1.1.2006 til 31.12.2010, og kan også av denne grunn være mangelfull. Selskaper som står på listen kan med andre ord falle utenfor kvoteplikten, og selskaper som ikke står på listen kan være kvotepliktige. Listen skal oppdateres årlig innen 1. februar. MerknaderRettsakten er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten berører ikke norske interesser da den kun fordeler ansvaret for å administrere de kvotepliktige luftfartøysoperatørene mellom EUs medlemsstater. Det vil bli vedtatt en ny liste som fordeler ansvaret for å administrere de kvotepliktige luftfartøysoperatørene mellom alle statene i EØS, da vil også Norge få administrasjonsansvar. De norske kvotepliktige operatørene som i henhold til listen i forordning (EU) nr. 115/2011 er oppført under og administrert av EUs medlemsstater vil på sikt på overført til Norge som ansvarlig stat.

Rettsakten er besluttet holdt utenfor EØS-avtalen, da den erstattes av forordning (EU) nr. 394/2011 som fordeler operatørene mellom alle EØS-landene, ikke bare mellom EU-medlemsstatene.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 2. februar 2011.

Rettsakten skal ikke innlemmes i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.02.2011
Anvendelsesdato i EU
15.02.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet