Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/339/EF av 25. april 2008 som endrer vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF angående listen over laboratorier som er godkjent til å håndtere levende munn- og klovsykevirus

Commission Decision 2008/339/EC of 25 April 2008 amending Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.8.2009)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder en liste over nasjonale laboratorier som er godkjent for å håndtere levende munn- og klauvsykevirus for forskning og diagnostiske hensyn. Denne listen erstatter listen i direktiv 2003/85/EF vedlegg XI del A. Endringene angår oppføringer under Danmark, Latvia, Slovenia og Nederland.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og ble vedtatt av EØS-komitéen 29.05.2009. Den ble innlemmet i vedlegg 1, kapittel 1, del 3.1, Nr. 1.a.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.04.2008
Anvendelsesdato i EU
19.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 30-31
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
30.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0339
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro