Lagringsforordningen: registrering av hendelser innen sivil luftfart

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 av 12. november 2007 om etablering av regler for samling i en sentral lagringsenhet av rapporterte opplysninger om hendelser i sivil luftfart som utveksles i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF

Commission Regulation (EC) No 1321/2007 of 12 November 2007 laying down implementing rules for the integration into a central repository of information on civil aviation occurrences exchanged in accordance with Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak godkjent av Island: vedtaket trer i kraft 1.7.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.10.2009)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2003/42/EF artikkel 6 (1) foreskriver at medlemsstatene skal delta i utveksling av informasjon om hendelser i sivil luftfart, og at de som ledd i utvekslingen skal stille alle sikkerhetsrelevante opplysninger lagret i nasjonale databasert omhandelt i samme direktiv artikkel 5 (2) til disposisjon for de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen.

Forordning (EF) nr. 1321/2007 legger det detaljerte rettslig grunnlaget for dette samarbeidet ved å pålegge Kommisjonen å etablere og forvalte en sentralisert database for lagring av de aktuelle opplysningene. Dernest pålegger den medlemsstatene å avtale med Kommisjonen de tekniske standardene som er nødvendig for overføre opplysninger fra den eller de nasjonale databasene til den sentrale enheten Kommisjonen er ansvarlig for. Videre slår den fast at nasjonale myndigheter som regulerer den sivile luftfarten, eller som undersøker luftfartsulykker og –hendelser, skal gis adgang til den informasjonen som er lagret i den sentraliserte databasen. Unntak gjelder for opplysninger som identifiserer det involverte foretaket eller luftfartøy omfattet av en hendelsesrapport. Endelig slår den fast at grunnleggende faktaopplysninger (”Basic factual information”) om ulykker og alvorlige hendelser (som ikke er omfattet av rapporteringsplikten etter hjemmeldirektivet) skal lagres i den sentraliserte databasen allerede mens etterforskningen pågår. Når undersøkelsen er ferdig skal alle opplysninger, herunder et eventuelt engelsk sammendrag av den endelige undersøkelsesrapporten, lagres i databasen.

Merknader
Direktiv 2003/42/EF er gjennomført i norsk rett gjennom bestemmelsene i luftfartsloven kapittel XII og i forskrift 8. desember 2006 nr. 1393 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. Luftfartsloven § 12-2 pålegger Luftfartstilsynet å etablere en ordning for innsamling, bearbeiding, vurdering og lagring og forvaltning av opplysninger i den hensikt å forebygge luftfartsulykker. Med utgangspunkt i denne bestemmelsen pålegger den nevnte forskriften (§ 8) Luftfartstilsynet å lagre de opplysningene som rapporteres i en eller flere nasjonale databaser i den grad dette er påkrevd etter direktiv 2003/42/EF. Videre skal Luftfartstilsynet utføre alle de oppgaver medlemsstane er pålagt i henhold til artikkel 6 i det samme direktivet. Endelig heter det at Statens havarikommisjon for transport skal ha full tilgang til de opplysningene som er lagret i den/de nasjonale databasen(e).

Med grunnlag av disse bestemmelsene har Luftfartstilsynet etablert et system for elektronisk rapportering og lagring av opplysninger om luftfartsulykker og –hendelser. Under dette arbeidet har Luftfartstilsynet vært opptatt av å velge tekniske løsninger som skal kunne kommunisere med de løsningene som så langt har blitt valgt av European Co-ordination Centre for Aviation Incident Reporting Systems (ECCAIRS) som holder til i Altona i Nord-Italia. ECCAIRS gjør dette arbeidet blant annet på vegne av Kommisjonen.

ECCAIRS er basert på en teknologi som har vært anvendt for Luftfartstilsynets lagring av ulykkes- og hendelsesopplysninger helt siden 2001 (den nasjonale ECCAIRS databasen). Utvekslingen av opplysninger mellom denne databasen og den sentrale databasen i Italia er foreløpig ikke startet opp.

Forordning 1321/2007 utgjør først og fremst et supplement til det nasjonale rapporteringssystemet som er bygd på hjemmelsdirektivet 2003/42/EF. Forordningen skal ordlydsgjennomføres, og det er nødvendig å ta stilling til om dette bør gjøres som et supplement til den tidligere nevnte forskrift 8. desember 2006 nr. 1393, eller som en separat forskrift. Forenklingstankegangen tilsier trolig at den bør innarbeides i denne forskriften, muligens sammen med kommisjonsforordning (EF) nr. 1330/2007 som også ble nylig vedtatt (jf. eget EØS-notat).

Utfordringene ligger trolig først og fremst på et praktisk plan. Det er viktig at særlig Luftfartstilsynet så snar som mulig foretar en detaljert vurdering av mulige behov for endringer i måten opplysninger lagres på i dag. Videre kan det se ut til at forordningen legger opp til at utvekslingen av opplysninger skal bygge på en formell avtale med Kommisjonen. I så fall må innholdet i denne fremforhandles.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjonen (SHT) har fått seg forelagt et utkast til forordning som er praktisk talt identisk med den endelige. Luftfartstilsynet ser ikke for seg at måten opplysningene er lagret på i den nasjonale databasen vil være noen problem for overføring av opplysninger til den sentraliserte databasen i overensstemmelse med forordningens krav. Det gjelder både format, type informasjon og selve overføringen. Tilsynet opplyser at det ikke er SHT ikke selv, men Luftfartstilsynet som legger inn opplysninger om undersøkelse av ulykker og alvorlige hendelser, og at forordningen gjør det nødvendig å legge inn flere opplysninger fra de endelige havarirapportene i den nasjonale databasen. Herunder er det også nødvendig å klargjøre ansvarsfordelingen mellom Luftfartstilsynet og SHT.

Statens havarikommisjon er noe usikker på om de opplysningene som samles inn gjennom det tidligere nevnte elektroniske rapporteringssystemet omfatter alle de grunnleggende faktaopplysningene som skal om ulykker og alvorlige hendelser som skal legges inn før en undersøkelse er avsluttet. Videre forutsetter SHT at Luftfartstilsynet legger inn den endelige havarirapporten, inkluderte engelsk sammendrag, i den nasjonale databasen.

Hverken Luftfartstilsynet eller SHT har antydet at de trenger tilførsel av nye ressurser for å gjennomføre forordningen.

Vurdering
Forordning 1321/2007 utgjør et supplement til direktiv 2003/42/EF. Både direktivet og forordningen er helt i tråd med norsk politikk på dette området. Med de tilbakemeldingene vi har mottatt fra SHT og fra Luftfartstilsynet bør det ikke være behov for hverken tekniske eller materielle tilpassninger til forordningen 1321/2007.

Forordningen må ordlydsgjennomføres, og dette kan gjøres enten som en tilføyelse til forskrift 8. desember 2006 nr. 1393 om varslings- og rapporteringsplikt, eller som en egen forskrift. Ønsket om regelforenkling tilsier trolig at den første løsningen er å foretrekke.

Det er nødvendig at Luftfartstilsynet så snart som mulig får full oversikt over de praktiske konsekvensene av å gjennomføre forordningen, og lager en fremdriftsplan for dette arbeidet.

Forordningen er åpenbart EØS-relevant. En foreløpig vurdering tilsier også at den er akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt av Kommisjonen og ble publisert i OJ 13. november 2007. Air Safety Committee har hatt forslage til behandling, og de norske representantene i komiteen har vært med på arbeidet.

EFTA-sekretariatet har sendt ut utkast til Standard Sheet som må returneres innen 21. desember 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.11.2007
Anvendelsesdato i EU
03.12.2007
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 12.6.2014, p. 252-253
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.04.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
19.09.2008
Høringsfrist
18.11.2008
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2009
Anvendes fra i Norge
04.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1321
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro