Land som erklæres fri for småfebrucellose (Romania) og storfebrucellose (Slovenia)

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/399/EF av 11. juni 2007 om endring av vedtak 93/52/EØF som gjelder erklæring om at Romania er offisielt fri for brucellose hos småfe (B. melitensis) og endring av vedtak 2003/467/EF som gjelder erklæring om at Slovenia er offisielt fri for storfebrucellose

Commission Decision 2007/399/EC of 11 June 2007 amending Decision 93/52/EEC as regards the declaration that Romania is officially free of brucellosis (B. melitensis) and Decision 2003/467/EC as regards the declaration that Slovenia is officially free of bovine brucellosis

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold:
Rettsakten endrer lister over medlemstater eller regioner i medlemsland som erklæres fri for småfebrucellose (B. melitensis) og storfebrucellose. Romania tilføyes på listen som gjelder småfebrucellose (vedlegg I i vedtak 93/52/EØF endres), og Slovenia tilføyes på listen som gjelder storfebrucellose (vedlegg II i vedtak 2003/467/EF endres).

Merknader:
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Listene, som gjelder EU-land, er ikke en del av de norske forskriftene for innførsel av storfe og småfe.

Sakkyndige instansers merknader:
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akspetabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.06.2007
Anvendelsesdato i EU
15.06.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 1-4
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.04.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.04.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.04.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0399
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro