Landbruks- og fiskeristatistikk: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1350/2013 av 11. desember 2013 om endring av visse rettsakter innenfor landbruks- og fiskeristatistikk

Regulation (EU) nr. 1350/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending certain legislative acts in the domain of agricultural and fishery statistics

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

I traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skelnes der mellem på den ene side de beføjelser, der tillægges Kommissionen til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt, jf. nævnte traktats artikel 290, stk. 1 (delegerede retsakter), og på den anden side de beføjelser, der tillægges Kommissionen til at vedtage ensartede betingelser for gennemførelse af Unionens juridisk bindende retsakter, jf. traktatens artikel 291, stk. 2 (gennemførelsesretsakter).

Kommissionen har under hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1, forpligtet sig til2 at undersøge gældende retsakter, der indeholder henvisninger til forskriftsproceduren med kontrol, i lyset af de kriterier, der er fastlagt i traktaten.

Den overordnede målsætning er at fjerne alle bestemmelser i de lovgivningsmæssige instrumenter, der henviser til forskriftsproceduren med kontrol, inden udgangen af Europa- Parlamentets syvende valgperiode (juni 2014).

Formålet med dette forslag er at ændre ni retsakter inden for landbrugs- og fiskeristatistik for at tilpasse dem til de nye institutionelle rammer.

Det drejer sig om følgende retsakter:

1) Rådets direktiv 96/16/EF af 19. marts 1996 om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 af 5. december 2003 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1921/2006 af 18. december 2006 om fremsendelse af statistiske data vedrørende landinger af fiskevarer i medlemsstaterne og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1382/91

4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 762/2008 af 9. juli 2008 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 788/96

5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008 af 19. november 2008 om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion og om ophævelse af Rådets direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF

6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (omarbejdning)

7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 217/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (omarbejdning)

8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af 11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (omarbejdning)

9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 543/2009 af 18. juni 2009 om afgrødestatistikker og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 og
(EØF) nr. 959/9311.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.12.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2013
Anvendelsesdato i EU
31.12.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet