Landbruksstatistikk om flerårige kulturer

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1337/2011 av 13. desember 2011 om europeiske statistikker vedrørende flerårige kulturer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 357/79 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/109/EF

Regulation (EU) No 1337/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 concerning European statistics on permanent crops and repealing Council Regulation (EEC) No 357/79 and Directive 2001/109/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.12.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforlaget, dansk utgave)

Det er almindeligt anerkendt, at landbrugssektoren har stor betydning for den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling i Europa. Frugt- og vinproduktionen er et centralt aktivitetsområde inden for landbruget i Den Europæiske Union. Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 om statistiske undersøgelser vedrørende vinarealerne og direktiv 2001/109/EF af 19. december 2001 om statistiske undersøgelser, der skal foretages for at bestemme produktionskapaciteten i plantager med visse arter af frugttræer, indeholder bestemmelser om oprettelsen af et informationssystem for de vigtigste europæiske statistikker vedrørende flerårige kulturer. Disse retsakter har bidraget til, at der i medlemsstaterne er etableret systemer til indsamling af data om produktionskapaciteten vedrørende disse kulturer både ud fra et virksomhedssynspunkt og for så vidt angår strukturelle data om produktionsenhederne. Uden denne lovgivning ville der ikke i dag have været et system for statistikker om flerårige kulturer i EU.

Alligevel har både statistikbrugere og -producenter gjort opmærksom på, at der er behov for en ajourføring. Dels har ændringerne i den fælles landbrugspolitik og markedssituationen for disse produkter, siden den nuværende lovgivning trådte i kraft, skabt nye eller andre brugerbehov, der kræver ændrede variabler og opdelinger og mere aktuelle data. Dels er der stadig mulighed for at gøre rammerne mere sammenlignelige og fuldstændige ved at gøre en større indsats for at harmonisere variablerne og begreberne og i højere grad give medlemsstaterne frie hænder til at vælge metoder og kilder, bl.a. administrative kilder, til indsamling af de basisdata, som er nødvendige til udarbejdelse af sådanne statistikker.

Generel baggrund
Formålet med dette forslag er at ajourføre, forenkle og optimere de eksisterende retlige rammer for europæiske statistikker om flerårige kulturer, således at de nugældende to retsakter erstattes af en. I de forløbne år har medlemsstaterne, aktørerne og Kommissionen efterlyst ændringer i retsgrundlaget for statistikkerne vedrørende flerårige kulturer.

Siden direktivet trådte i kraft, er der sket betydelige ændringer i både produktionsvilkårene (den fælles landbrugspolitik) og markedssituationen. I overensstemmelse med kravet om, at officielle statistikker skal være relevante, dvs. at de bør opfylde eksisterende og potentielle brugerbehov, indebærer forslaget en ændring af variabler, en betydelig forenkling af opdelingerne af produktionen og regionerne, og at der tages højde for de seneste ændringer i kategorierne af vine. Set fra udbudsperspektivet opfylder forslaget de ændrede brugerbehov, f.eks. for data om olivenlunde. Indberetningsfristerne ændres også.

Forslaget indebærer en yderligere forenkling af variablerne og begreberne, og statistikkerne over flerårige kulturer tilpasses de reelle brugerbehov, idet de årlige statistikker over ændringer i plantager og den meget detaljerede opdeling af vinproduktionen opgives. I forslaget er der også taget hensyn til den nødvendige afvejning mellem brugerbehovene og den byrde, der pålægges respondenterne og de nationale statistiske kontorer. Indførelsen af nye variabler og opdelinger opvejes af, at nogle at kravene i den gældende lovgivning udgår. Omfanget af yderligere krav, særlig hvad angår oplysninger fra virksomhederne, forventes at reducere den samlede byrde. Hvad angår de oplysninger, der skal indsamles fra respondenterne, reduceres byrden ved, at der på bedriftsniveau og regionalt niveau indføres tærskler, som forventes at reducere stikprøverne.

Ajourføres de retlige rammer ikke, er der risiko for, at de europæiske statistikker vedrørende flerårige kulturer mister deres relevans og vanskeliggør beslutningstagningen inden for de politikområder, som har relation hertil.

Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører
Da forslaget har til formål at ajourføre de gældende bestemmelser og tilpasse dem til de nye behov, bør det gældende retsgrundlag - Rådets direktiv 357/79/EF og direktiv
2001/109/EF - ophæves.

Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål
De europæiske institutioner har ved flere lejligheder understreget den betydning, landbruget har for fødevaresikkerheden, produktionen af sunde fødevarer og landdistrikternes levedygtighed i EU. Den voksende erkendelse af betydningen af indtagelse af frugt og den deraf positive indvirkning på folkesundheden, landdistrikternes økonomi, beskæftigelsen, bæredygtigheden og konkurrenceevnen samt socialpolitikken og den sociale integration ("sikre og sunde fødevarer til alle") gør det nødvendigt at tilpasse det statistiske system. De flerårige kulturers betydning i landdistrikterne og det dermed forbundne behov for en stor arbejdsstyrke er centrale faktorer, når man skal udvide kendskabet til de strukturelle produktionsvilkår for disse kulturer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.05.2010
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2011
Anvendelsesdato i EU
02.01.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet