Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om formamid

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/2115 av 23. november 2015 om endring av tillegg C til vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhet for leketøy, med det formål å vedta spesifikke grenseverdier for kjemikalerier i leketøy, når det gjelder formamid

Commission Directive (EU) 2015/2115 of 23 November 2015 amending, for the purpose of adopting specific limit values for chemicals used in toys, Appendix C to Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards formamide

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.3.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2016)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden.

Formamid benyttes blant annet i plast- og polymerindustrien; som oppløsningsmiddel, mykgjøringsmiddel eller som stoff sammen med et skummiddel til fremstilling av skum. Formamid er klassifisert som reproduksjonstoksisk i kategori 1B i forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, emballering og merking av kjemikalier. Direktiv 2009/48/EF har ikke grenseverdi for migrasjon av formamid. Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/2115 setter derfor en grenseverdi for formamid på 20 µg/m3 (grenseverdi for utslipp) etter høyst 28 dager fra starten av utslippsprøvingen av skummateriale til leketøy som inneholder mer enn 200 mg/kg (avskjæringsverdi basert på innhold). Grenseverdien gjelder for leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder og i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i leketøyforskriften. Grenseverdien for formamid tilføyes under tillegg C i leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkastet ble publisert i EU registeret 13. juli 2015. Rettsakten ble vedtatt 23. november 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.11.2015
Gjennomføringsfrist i EU
24.05.2017
Anvendelsesdato i EU
24.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 213-215
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.02.2016
Anvendes fra i Norge
24.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015L2115
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro