Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om merking av allergifremkallende duftstoffer

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2020/2088 av 11. desember 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF med hensyn til merking av duftallergener i leketøy

Commission Directive (EU) 2020/2088 of 11 December 2020 amending Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards the labelling of allergenic fragrances in toys

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2021)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF vedlegg II, del III punkt 11 inneholder liste over duftallergener som skal angis på leketøy. I dagens regelverk består denne listen av 11 stoffer. Foreløpig direktiv foreslår å føre opp ytterligere 61 duftallergener på listen over duftallergener som skal angis på leketøy, dette på bakgrunn av at de foreslåtte duftallergenene har dokumenterte sensibiliserende egenskaper. For å gi barn tilstrekkelig beskyttelse foreslås disse stoffene å angis på leketøy.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, direktiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved leketøyforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket.

Status
Forslaget ble stemt over ved skriftlig prosedyre 14. juli 2020. Direktivet (EU) 2020/2088/ ble vedtatt, men er ikke innlemmet i EØS avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.12.2020
Gjennomføringsfrist i EU
04.07.2022
Anvendelsesdato i EU
05.07.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020L2088
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro