Likestilte metoder for testing av trikiner i kjøtt

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1109/2011 av 3. november 2011 som endrer vedlegg I til forordning (EU) No 2075/2005 når det gjelder likestilte metoder for testing av trikiner

Commission Implementing Regulation (EU) No 1109/2011 of 3 November 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 2075/2005 as regards the equivalent methods for Trichinella testing

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter en ny alternativ metode (ELISA Antigen Test Kit) for å kontrollere trikiner i svinekjøtt i forordning (EF) nr. 2075/2005. Metoden er bare aktuell for kontroll av svinekjøtt.

European Union Referance Laboratory for Parasites (EU-RL P) har laget en rapport som omhandler validering av ELISA Antigen Test Kit for påvising av trikiner i svinekjøtt.

Serologiske metoder kan brukes for trikinundersøkelser i serum i overvåkingsprogrammer når EU-RL P har validert en egnet metode i henhold til artikkel 11 i trikinforordningen (EF) nr. 2075/2005.

ELISA testen brukt her er basert på å finne antigen av trikinlarver i kjøtt og ikke antistoffer i serum som serologiske tester.

ELISA testen er spesifikk for trikiner og påviser alle de fire aktuelle trikinartene, men den er mest sensitiv for Trichinella spiralis. Den påviser både frie larver og larver i kapsel. Det har vært noen falske positive og falske negative prøver. Det har vært gjort feil på laboratoriene og videre har rester av vaskemiddel påvirket testen. Konfirmering av positive prøver gjøres med mikroskopi.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen gjelder en ny alternativ testmetode som kan medføre økt økonomisk belastning blant annet på grunn av behov for nytt utstyr og opplæring. Dersom metoden imidlertid ikke anvendes til fordel for eksisterende metoder, vil endringen som sådan ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den nye alternative testmetoden er vurdert av sakkyndige hos Veterinærinstituttet og Mattilsynet, som framholder at den nye metoden ikke har noen påviselige fordeler fremfor allerede eksisterende metoder. Norge finner imidlertid å kunne støtte implementeringen av denne testmetoden da den ikke er ment å erstatte dagens testmetode, men fungere som et alternativ ved behov.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkastet til rettsakt har vært diskutert flere ganger i arbeidsgruppen for implementering av hygienepakken og i SCFCAH, seksjon biologisk trygghet. Utkastet (revisjon 4) fikk enstemmig tilslutning i SCFCAH 12. juli 2011.

Rettsakten ble vedtatt i EU 3. november 2011, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.11.2011
Anvendelsesdato i EU
24.11.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 4-7
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.10.2012
Anvendes fra i Norge
01.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1109
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro