Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/288/EU av 13. juni 2013 om endring av beslutning 2011/30/EU om likeverdigheten av visse tredjelands offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses-, og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper og en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og revisjonsselskapers revisjonsvirksomhet i Den europeiske union

Commission Implementing Decision 2013/288/EU of 13 June 2013 amending Decision 2011/30/EU on the equivalence of certain third country public oversight, quality assurance, investigation and penalty systems for auditors and audit entities and a transitional period for audit activities of certain third country auditors and audit entities in the European Union

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Beslutningen er fattet med hjemmel i revisjonsdirektivet (direktiv 2006/43/EC) art. 46 (2). Beslutningen endrer kommisjonsbeslutning 2011/30/EU.

Beslutningen innebærer at visse tredjelands offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses-, og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper anses som likeverdig (ekvivalente) med tilsvarende systemer i EU/EØS. Tredjelandene som anses som likeverdige (ekvivalente) er Abu Dhabi, Brasil, Dubai, Guernesey, Indonesia, Isla of Man, Jersey, Malaysia, Taiwan og Thailand. Beslutningen innebærer at revisortilsynsmyndighetene i EU/EØS kan frita revisorer registrert i de opplistede tredjeland fra sitt tilsyn, forutsatt at tilsynet i de aktuelle tredjelandene har utført kvalitetskontroll med disse revisoren i løpet av de siste tre årene.

Beslutningen forlenger også overgangsperioden som ble gitt i Kommisjonsbeslutning 2011/30/EU for tredjeland som har etablert - eller er i prosess med å etablere tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses-, og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsselskaper, men som ikke anses likeverdige med tilsvarende (ekvivalente) systemer i EU/EØS. Overgangsperioden gjelder for tredjelandene Bermuda, Cayman Islands, Egypt, Mauritius, New Zealand, Russland og Turkia. Forlengelsen av overgangsperioden innebærer at revisorer fra nevnte tredjeland kan utøve revisjonsvirksomhet i EU/EØS frem til 31. juli 2015, selv om revisortilsynet i tredjelandene ikke er vurdert som likeverdig. Forutsetningen for å kunne drive revisjonsvirksomhet for revisorer etablert i de nevnte tredjelandene er at disse er registreres hos den aktuelle revisortilsynsmyndigheten i EU/EØS.

Vurdering
Beslutningen antas å være EØS-relevant.

Andre opplysninger
Registreringen av - og tilsynet med tredjelandsrevisorer er regulsert i forskrift. Det antas ikke nødvendig med regelverksendringer i norsk rett for å gjennomføre kommisjonsbeslutingen.

Status
Beslutningen ligger til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2013
Anvendelsesdato i EU
05.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 26.4.2018, p. 68-71
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
10.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0288
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro