Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007 av 21. desember 2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 2004/109/EF

Commission Regulation (EC) No 1569/2007 of 21 December 2007 establishing a mechanism for the determination of equivalence of accounting standards applied by third country issuers of securities pursuant to Directives 2003/71/EC and 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (Finansdepartementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å gi vilkår for når alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper i et tredjeland (dvs utenfor EØS) kan anses som samsvarende (ekvivalente) med IFRS (internasjonale standarder for finansiell rapportering), samt angi en metode for å bestemme slik ekvivalens.

Ifølge direktiv 2004/109/EF – Rapporteringsdirektivet – artikkel 23(4), har Kommisjonen mulighet for å tillate at det anvendes tredjelands regnskapsprinsipper (Gaap – general accepted accounting principles) i en overgangsperiode. Kommisjonen skal således innføre en metode for å konstatere om det er ekvivalens mellom tredjelands Gaap og IFRS. På grunn av sammenhengen mellom opplysningene som kreves etter Rapporteringsdirektivet og direktiv 2003/71/EF – Prospektdirektivet – artikkel 7(1), får de samme vilkårene anvendelse for konstatering av eventuell ekvivalens i forbindelse med begge direktivene.

Vilkårene i forordningen gjelder for regnskapsperioder som begynner etter 31. desember 2008 og som slutter senest 31. desember 2011.

Merknader
Forordningen er en gjennomføringsforordning etter komitologiprosedyren, fastsatt av EU-kommisjonen med hjemmel i Rapporteringsdirektivet og Prospektdirektivet.

Forholdet er i dag regulert i norsk rett i verdipapirforskriften § 5-11 første ledd litra c), men bestemmelsen gjelder kun for regnskapsår som begynner før 1. januar 2009. EØS-regler som svarer til forordningen kan gjennomføres i norsk rett ved at forskriftsbestemmelsen gis et tillegg i form av en inkorporasjonsbestemmelse.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet og Kredittilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2007
Anvendelsesdato i EU
25.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 19.12.2013, p. 17-19
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.07.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.03.2009
Anvendes fra i Norge
13.03.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1569
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro