Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 310/2012 av 21. desember 2011 som endrer forordning (EF) nr. 1569/2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 2004/109/EF

Commission Delegated Regulation (EU) No 310/2012 of 21 December 2011 amending Regulation (EC) No 1569/2007 establishing a mechanism for the determination of equivalence of accounting standards applied by third country issuers of securities pursuant to Directives 2003/71/EC and 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.10.2012)

Sammendrag av innhold
I følge direktiv 2004/109/EC - Rapporteringsdirektivet - artikkel 23(4), har Kommisjonen mulighet for å tillate at det anvendes tredjelands regnskapsprinsipper (Gaap - general accepted accounting principles) i en overgangsperiode. Rapporteringsdirektivet og direktiv 2003/71/EC - Prospektdirekt artikkel - artikkel 7(1), oppstiller likelydende vilkår for konstatering av eventuell ekvivalens for 3. lands regnskapsspråk.

Formålet med forordningen er å gi vilkår for når alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper i et tredjeland (dvs utenfor EØS) kan anses som samsvarende (ekvivalente) med IFRS, samt angi en metode for å bestemme slik ekvivalens.

Endringene i den ovennevnte endringsforordningen gjelder bare artikkel 4. Artikkel 4 oppstiller vilkårene for å akseptere andre regnskapstandardere enn IFRS.

Endringene innebærer at perioden for når Kommisjonen kan tillate at det anvendes tredjelands regnskapsprinsipper, utvides til 31. desember 2014.

Andre opplysninger
Forholdet er i norsk rett regulert i verdipapirforskriften § 5-11 tredje ledd. I følge denne bestemmelsen gjelder forordning 1569/2007 som forskrift.

Status
Beslutningen er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 346-347
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.09.2016
Anvendes fra i Norge
21.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0310
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro