Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1605 av 12. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1569/2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 2004/109/EF

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1605 of 12 June 2015 amending Regulation (EC) No 1569/2007 establishing a mechanism for the determination of equivalence of accounting standards applied by third country issuers of securities pursuant to Directives 2003/71/EC and 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007 fastsetter betingelser for å akseptere regnskapsstandarder fra tredjeland i en begrenset periode frem til 31. desember 2014 og utfyller henholdsvis prospektdirektivet (2003/71/EF) og rapporteringsdirektivet (2004/109/EF).

I endringsforordning 2015/1605 forlenges overgangsordningen til 31. mars 2016

Merknader

Rettslige konsekvenser
En gjennomføring i norsk rett vil medføre endring av verdipapirforskriften § 5-11 annet ledd.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 2015/1605 ble vedtatt i EU 12. juni 2015, og trer i kraft straks. Da fristen for de betingelser som Kommisjonen har innført for å akseptere regnskapsstandarder fra tredjeland utløp 31. desember 2014, gis endringsforordning 2015/1605 anvendelse fra 1. januar 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.06.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 535-536
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.09.2016
Anvendes fra i Norge
21.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1605
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro