Likeverdigheten av visse tredjelands tilsyns- og sanksjonssynstemer for revisorer og revisjonsfirmaer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1223 av 25. juli 2016 om endring av beslutning 2011/30/EU om likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsfirmaer og en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisjonsfirmaers revisjonsvirksomhet i Den europeiske union

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1223 of 25 July 2016 amending Decision 2011/30/EU on the equivalence of certain third country public oversight, quality assurance, investigation and penalty systems for auditors and audit entities and a transitional period for audit activities of certain third country auditors and audit entities in the European Union

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2017)

Sammendrag av innhold
Beslutningen endrer beslutning 2011/30/EU om likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøkelses- og sanksjonssystemer for revisorer og revisjonsfirmaer og en overgangsperiode for visse tredjelandsrevisorers og -revisjonsfirmaers revisjonsvirksomhet i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er EØS-relevant. Når den er tatt inn i EØS-avtalen må den gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ekvivalensbeslutningen antas ikke å ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er EØS-relevant og krever tilpasning i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.07.2016
Anvendelsesdato i EU
16.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 1154-1156
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1223
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro