On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1051 av 1. juli 2015 om modalitetene for håndhevelse av funksjonene til on-line tvisteløsningsplattformen, om modalitetene for det elektroniske klageskjema og om modalitetene for samarbeidet mellom kontaktpunkter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 om on-line tvisteløsning for forbrukersaker

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1051 of 1 July 2015 on the modalities for the exercise of the functions of the online dispute resolution platform, on the modalities of the electronic complaint form and on the modalities of the cooperation between contact points provided for in Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council on online dispute resolution for consumer disputes

Siste nytt

Pressemelding om norsk tilgang til europeisk klageportal publisert av Barne- og likestillingsdepartementet 25.8.2017. Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 25.8.2017

Gjennom en ny EU-portal kan nordmenn nå klage på næringsdrivende i andre europeiske land. - Dette er en tjeneste vi har jobbet for lenge, og er det siste trinnet i en større satsning på klagebehandling, sier forbrukerminister Solveig Horne i en pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet. Ordningen har vært i bruk i flere EU-land siden 2016, og nå knytter også EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein seg til den nettbaserte klageportalen.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsforordningen inneholder bestemmelser om gjennomføringen av forordningen om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker (524/2013). Den er også nær knyttet til direktivet om alternativ tvisteløsing i forbrukersaker(2013/11/EU). Se egne EØS-notater om forordningen og direktivet.

Etter forordning nr. 524/2013 skal det etableres en plattform for nettbasert løsning av forbrukertvister som er oppstått i forbindelse med nettsalg av varer og tjenester over landegrensene. Plattformen skal fungere som en interaktiv nettside som forbrukeren kan bruke for å få registrert og sendt til behandling en klage til et klageorgan. Når forbrukeren har registrert en klage og nødvendige opplysninger knyttet til denne, vil plattformen identifisere og foreslå aktuelle klageorganer som oppfyller kravene i direktiv 2013/11/EU. Plattformen brukes så videre for kommunikasjon mellom klager, innklaget og det aktuelle klageorganet fram til saken er ferdigbehandlet. Kommisjonen har ansvar for utvikling og drift av plattformen, som er gratis å bruke.

Formålet med gjennomføringsforordningen er å gi utfyllende bestemmelser for gjennomføring av forordning nr. 524/2013. Gjennomføringsforordningen fastsetter nærmere regler om den elektroniske plattformen, om utøvelsen av plattformens funksjoner, og om samarbeidet mellom plattformens kontaktpunkter i medlemsstatene. Den inneholder bestemmelser om:

- hva som skjer med ufullstendige klager, og klager som blir registrert, men ikke sendt inn,

- informasjon som plattformen skal formidle til motparten som får en klage mot seg,

- identifiseringen av klageorganer som kan behandle mottatte klager,

- informasjon som klageorganer skal formidle til plattformen,

- avslutning av ulike tvister,

- sletting av persondata,

- medlemsstaters innmelding av klageorganer,

- partenes adgang til å gi tilbakemeldinger om plattformen,

- samarbeidet mellom de nasjonale kontaktpunktene for plattformen.

De fleste bestemmelsene gjelder selve plattformen og pålegger Kommisjonen plikter mht hvordan plattformen innrettes, samt at det foreligger et klageskjema. Klageskjemaet skal foreligge på alle offisielle EU-språk. I tilpasningsteksten for innlemmelse av hovedforordningen (524/2013) er det lagt opp til at plattformen også skal foreligge på norsk (og delvis på islandsk). Det legges til grunn at kravet om norsk språk også vil gjelde for gjennomføringsforordningen, som er hjemlet i hovedforordningen.

Artikkel 5 pålegger klageorganene plikt til å gi informasjon, for eksempel om tidspunkt for mottak av klagen. Dette er praktiske, utfyllende bestemmelser i forhold til plikten som følger av krav til klageorganer om å knytte seg til plattformen.

Artikkel 7 gjelder medlemsstatenes notifisering av klageorganer som oppfyller kravene i direktivet om alternativ tvisteløsning. Hvordan dette praktisk sett skal gjøres for EFTA/EØS-landene vil bli nærmere avklart med Kommisjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringsforordningen vil bli gjennomført i forskrift fastsatt i lov om klageorganer for forbrukersaker, som ble vedtatt 10. mai 2016. Forslag til lov om klageorganer ble fremmet den 27. november 2015 (Prop L 32 (2015-2016) Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordningen nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover). Det tas sikte på at størstedelen av loven trer i kraft 1. juli 2016, men ikrafttredelse av blant annet bestemmelsen som fastsetter at forordning 524/2013/EU skal gjelde som lov må utstå til rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen. Dette vil ventelig skje tidlig i 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører hovedsakelig plikter for Kommisjonen. Bestemmelsene om medlemsstatenes notifisering av klageorganer og klageorganenes plikt til å legge informasjon inn i portalen, er praktiske anvisninger på hvordan forpliktelser etter hovedforordningen skal gjennomføres i praksis. Gjennomføring av forordningen får for øvrig ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for forbrukerutvalget, som anser den EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert EU-siden v/EEAS.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.07.2015
Anvendelsesdato i EU
22.07.2015
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 333-336
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
13.01.2017
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.08.2017
Anvendes fra i Norge
25.08.2017
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1051
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro