Lisensiering av jernbaneforetak (kodefisering)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om lisensiering av jernbaneforetak

Siste nytt

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Bakgrunnen for kodifiseringen (samling av rettsregler i ett regelverk) er at Kommisjonen i 1987 besluttet at all EU-lovgivning som hadde blitt endret maksimalt ti ganger skulle kodifiseres. Formålet med en slik kodifisering er å unngå et svært fragmentert regelverk fordelt på for eksempel et opprinnelig direktiv og mange endringsdirektiv.

Når det gjelder kodifiseringen av direktiv 95/18/EF, foreslås dette foretatt for å samle et regelverk som av årsaker som er nevnt ovenfor er spredt i endringsbestemmelser.

Kodifiseringen medfører ingen endringer mht. substans.

Direktivet omhandler krav til jernbaneforetak for å få utstedet en lisens i medlemslandet. En slik lisens utstedt i et medlemsland vil gjelde i hele EU-området. Organ som usteder lisen må være uavhengig av jernbaneforetaket.

Merknader
Direktiv 95/18/EF er implementert i norsk rett, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1490 om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.04.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet