Liste over koordinerende myndigheter i forbindelse med hestekonkurranser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/256/EU av 30. april 2010 som endrer vedtak 92/216/EØF hva angår offentliggjøring av listen over koordinerende myndigheter i forbindelse med hestekonkurranser

Commission Decision 2010/256/EU of 30 April 2010 amending Decision 92/216/EEC as regards the publication of the list of coordinating authorities for equine competitions

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler nye krav til publisering av en liste over myndighet(er) som har koordineringsansvar for hestekonkurranser. Listen skal inneholde navn og adresse til koordineringsmyndigheten(e) og publiseres på en offentlig nasjonal hjemmeside. Internettadressen skal meldes til Kommisjonen, og den vil publisere lenker til alle EØS-statenes lister på en egen hjemmeside for dette formålet.

Merknader
Det kreves ikke regelverksendringer, da vedtaket i sin helhet er en intern myndighetsforpliktelse. Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 92/216/EØF, som allerede har forpliktet medlemslandene til å utpeke en koordinerende myndighet som skal innsamle data om konkurranser og fordeling av inntekter fra disse innen de enkelte medlemslandenes territorium. Endringen som vedtak 2010/256/EU medfører gjelder bare metoden for å bekjentgjøre den koordinerende organisasjonen, og denne vil først kunne bli fulgt opp i praksis når vedtak 92/216/EØF er implementert.

Konkurransene vedtaket omfatter er regulert gjennom rådsdirektiv 90/428/EØF. Dette direktivet omhandler regler som skal forhindre diskriminering av hester som kommer fra andre EØS-land, og oppfyller alle harmoniserte krav til helsedokumentasjon og avlsdokumentasjon ved organisering av konkurranser med pengepremiering. Det omhandler også muligheten for at utpekte organisasjoner kan holde tilbake en viss prosent av inntektene fra de konkurransene de organiserer, som kan senere benyttes til avlsfremmende arbeid. Direktiv 90/428/EØF er meldt som gjennomført i norsk rett til ESA gjennom to eldre instrukser gitt fra LMD til henholdsvis Det Norske Travselskapet (1993) og til Norsk Jockeyklubb (fra 1984). Gjennomføringsdato er satt til 1. januar 1999.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Mattilsynet har konkludert med at denne rettsakten faller utenfor Mattilsynets forvaltningsansvar, jf. brev til LMD av 07.02.2012 (ref: 2010/129425).

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2010
Anvendelsesdato i EU
01.05.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 432-433
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
11.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0256
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro