Listen over veterinære grensekontrollstasjoner (endringer)

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/870/EF av 27. november 2009 som endrer vedtak 2009/821/EF hva gjelder listen over grensekontrollstasjoner

Commission Decision 2009/870/EC of 27 November 2009 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer vedtak 2009/821/EF hva gjelder listen over veterinære grensekontrollstasjoner i EU. En grensekontrollstasjon i Belgia utgår fra listen. For noen grensekontrollstasjoner i Belgia, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Portugal og Latvia gjøres det endringer som i hvilke produktkategorier de er godkjent for.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Endringene er sendt ut til orientering til de norske veterinære grensekontrollstasjonene den 18. november 2009.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.11.2009
Anvendelsesdato i EU
22.12.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 567-570
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0870
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro