Listen over veterinære grensekontrollstasjoner (endringer)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/450/EU av 27. juli 2012 som endrer vedtak 2009/821/EF hva angår listen over grensekontrollstasjoner

Commission Implementing Decision 2012/450/EU of 27 July 2012 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts

Siste nytt

EØS-komitevedtak 14.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2013)

Sammendrag av innhold
Produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr som skal importeres til EU fra tredjestater skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I.

Vedtak 2012/450/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Spania:

- endring av produktkategorier en grensekontrollstasjon og ett kontrollsenter er godkjente for å kontrollere

Italia:

- en grensekontrollstasjon er midlertidig suspendert og kan ikke kontrollere, mens en annen grensekontrollstasjon nå kan kontrollere igjen etter opphevelse av suspensjon

- endring av produktkategorier en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

- en grensekontrollstasjon deles inn i flere kontrollsentre som er godkjente for å kontrollere ulike produktkategorier

- endring av produktkategoriene ett kontrollsenter er godkjent for å kontrollere

Tyskland:

- en ny grensekontrollstasjon er lagt til

- fjerning av en produktkategori en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

- en grensekontrollstasjon er fjernet

Tsjekkia:

- fjerning av en produktkategori en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

Latvia:

- en grensekontrollstasjon med tilhørende kontrollsentre er midlertidig suspendert og kan ikke kontrollere

- en ny grensekontrollstasjon er lagt til

Portugal:

- en grensekontrollstasjon er fjernet

Storbritannia:

- en ny grensekontrollstasjon er lagt til

- endring av produktkategorier en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

Vedtak 2009/821/EF vedlegg II inneholder oppføringer over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System). De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Det gjøres ingen endringer i oppføringene som følge av vedtak 2012/450/EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten videreformidles til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De norske veterinære grensekontrollstasjonene godkjennes av ESA (EFTAs overvåkingsorgan) og fremgår av en egen liste, sist oppdatert ved vedtaket "EFTA Surveillance Authority Decision No 92/12/COL of 13 March 2012". Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 99-101
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Anvendes fra i Norge
15.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0450
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro