Lister over nasjonale referanselaboratorier og statlige institusjoner

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/729/EF av 7. november 2007 som endrer rådsdirektivene 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF, og beslutningene 2001/618/EF og 2004/233/EF i forhold til lister over nasjonale referanselaboratorier og statlige institusjoner for dyresykdommer

Commission Decision 2007/729/EC of 7 November 2007 amending Council Directives 64/432/EEC, 90/539/EEC, 92/35/EEC, 92/119/EEC, 93/53/EEC, 95/70/EC, 2000/75/EC, 2001/89/EC, 2002/60/EC, and Decisions 2001/618/EC and 2004/233/EC as regards lists of national reference laboratories and State institutes

Siste nytt

EØS-komitevedtak 13.3.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.4.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer detaljene om nasjonale referanselaboratorier og godkjente laboratorier i diverse medlemsstater som opplistet i en lang rekke rettsakter som i hovedsak berører dyresykdommer.

Merknader
Vedtaket er hjemlet i rådsdirektivene 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF, og beslutningene 2001/618/EF og 2004/233/EF. Mange av tilpasningstekstene til disse rettsaktene er utdatert, og det ble derfor utarbeidet nye tilpasningstekster som ble lagt frem sammen med denne rettsakten. Rettsakten er implementert ved endring i forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe den 7. april 2009. Det var ikke behov for endring i andre forskrifter. Rettsakten medfører ingen administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon,som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel med en teknisk tilpasningstekst. Vedtak 2007/729 endrer listen over nasjonale referanselaboratorier (NRL) i flere rettsakter ift nasjonale referanselaboratorier i flere av EUs medlemsstater. Ved gjennomgang har det blitt tydelig at de norske referanselaboratoriene og laboratoriene som fremgår av tilpasningstekster til de enkelte rettsaktene i EØS-avtalen ikke stemmer overens med det Norge siden har oppgitt som NRL.

Følgende tilpasningstekster foreslås derfor til vedtak 2007/729/EF:

"The provisions of this Decision shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaptations:

(a) in Annex, paragraph (1) (c) (iii) the following entry for Annex D, Chapter II (A) (2) shall replace the current entry for Norway in Annex G, Chapter II (A) (2) to Directive 64/432/EEC: “NO National Veterinary Institute, P.O.Box 750 Sentrum, NO-0106 Oslo, Norway, Tel: (47) 23216000, Fax: (47) 23216001”

(b) in Annex, paragraph (3) (a) the following shall replace the current entry for Norway in point A of Annex I to Directive 92/35/EEC: “NO National Veterinary Institute, P.O.Box 750 Sentrum, NO-0106 Oslo, Norway, Tel: (47) 23216000, Fax: (47) 23216001”

(c) In Annex, paragraph (4) the following shall replace the current entry for Norway in point 5 of Annex II to Directive 92/119/EEC: Norway: National Veterinary Institute,P.O.Box 750 Sentrum, NO-0106 Oslo”

(d) In Annex, paragraph (7) the following shall be added; “NO National Veterinary Institute, P.O.Box 750 Sentrum, NO-0106 Oslo, Tel: (47) 23216000, Fax: (47) 23216001”

(e) In Annex, paragraph (9) the following shall replace the current entry for Norway in point 1 of Annex IV to Directive 2002/60/EC: “NO National Veterinary Institute, P.O.Box 750 Sentrum, NO-0106 Oslo, Tel: (47) 23216000, Fax: (47) 23216001”

(f) In Annex, paragraph (10) the following shall be added: “NO National Veterinary Institute, P.O.Box 750 Sentrum,NO-0106 Oslo, Tel: (47) 23216000, ax: (47) 23216001”

(g) In Annex, paragraph (11) the following shall be added: “(NO) National Veterinary Institute, P.O.Box 750 Sentrum, NO-0106 Oslo”

Andre opplysninger
Det er ikke behov for å notifisere til ESA ved Form 1.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning nr. 22/2009 som trådte i kraft 18.3.2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.11.2007
Anvendelsesdato i EU
03.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 32, 28.5.2014, p. 51-60
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.04.2009
Anvendes fra i Norge
07.04.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0729
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro