Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/882 av 1. juni 2016 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF vedrørende språkkrav

Commission Directive (EU) 2016/882 of 1 June 2016 amending Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council as regards language requirements

Siste nytt

Ikrafttredelse 1.1.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Liechtenstein 9.11.2017 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.3.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/882 omhandler en endring av direktiv 2007/59 (lokførerdirektivet) vedrørende språkkrav til førere som fremfører grensekryssende togtrafikk. I henhold til endringsdirektiv 2014/82/EU er språkkravet i direktiv 2007/59 endret til nivå B1 for språkferdighet i henhold til språkstandarden "Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)", hvilket er høyt. Ved kommisjonsdirektiv (EU) 2016/882 modifiseres kravene noe ettersom språkkravet i henhold til nivå B1 ble ansett som for strengt i de spesifikke tilfellene der togførere kun kjører frem til grensestasjoner. Kommisjonsdirektiv 2014/82/EU og kommisjonsdirektiv (EU) 2016/882 ble innlemmet samtidig i EØS-avtalen 3. februar 2017, og det er dermed kun den modifiserte versjonen i henhold til sistnevnte direktiv som ble aktuell for gjennomføring i norsk rett ved endring av førerforskriften.

Språkkravet som har vært gjeldende i EU etter endringen ved kommisjonsdirektiv 2014/82/EU har blitt vurdert som negativt for flyten av grensekryssende trafikk. Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/882 konkluderer med at de høye språkkravene er unødvendige for førere som fremfører tog mellom grenser og nærmeste stasjon fra grensene, og innfører et unntak av språkkravet for disse førerne. For å kvalifisere for unntak skal nødvendige tiltak foreligge, som garanterer at kommunikasjon mellom togfører og ansatte ved infrastrukturansvarlig er tilfredsstillende i rutinesituasjoner, vanskelige situasjoner og i nødssituasjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Implementering av kommisjonsdirektiv (EU) 2016/882 har medført endring av førerforskriften fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

Økonomiske og administrative konsekvenser
En endring av dagens språkkrav i førerforskriften, i henhold til kommisjonsdirektiv (EU) 2016/882, er mindre omfattende enn det språkkravet i hehnhold til kommisjonsdirektiv 2014/82/EU opprinnelig la til grunn. Norge har kun krensekryssende trafikk mot Sverige, og det legges til grunn at kravene til språk, herunder det modifiserte kravet til språk ved operasjoner til grensenære stasjoner ikke vil medføre nye omfattende administrative eller økonomiske konsekvenser for myndighetene eller aktørerene på jernbanen i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
I forbindelse med endringene til språkkrav i henhold til kommisjonsdirektiv 2014/82/EU har Statens jernbanetilsyn våren 2014 bedt om innspill fra virksomheter og organisasjoner. Det var i den forbindelse tilbakemeldinger fra LO, Norsk Lokomotivmannsforbund, NSB Gjøvikbanen og SJ AB. NSB Gjøvikbanen hadde ikke kommentarer, og Norsk Lokomotivmannsforbund og LO støttet forslaget til endringer i vedleggene, men menete at språkkravet burde være ytterligere skjerpet. SJ fokuserte på viktigheten av at de samme bestemmelsene gjelder i Norge som Sverige.

Ettersom gjennomføringen av kommisjonsdirektiv (EU) 2016/882 i realtieten innbærer en modifisert gjennomføring av språkkravet i kommisjonsdirektiv 2014/82/EU, som har vært på høring, har ikke tilsynet funnet det nødvendig å sende kommisjonsdirektiv (EU) 2016/882 ut på høring. I denne sammenhengen spiller det også inn at Norge kun har grensekryssing med Sverige, noe som ikke er sammenlignbart med språklige utfordringer ved andre europeiske grensekryssinger.

Rettsakten er å anse som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten har fulgt hurtigprosedyren.

Vurdering
Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/882 anses EØS-relevant og akseptabel og ble tatt inn i EØS-avtalen 3. februar 2017. Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

Status
Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/882 er ansett akseptabel å ta inn i EØS-avtalen. Direktivet har fulgt fasttrack-prosedyren. Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift om endring av førerforskriften 14. februar 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.06.2016
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.2016
Anvendelsesdato i EU
01.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 902-907
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.08.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.02.2017
Anvendes fra i Norge
14.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L0882
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro