Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/570 av 28. januar 2020 om endring og retting av forordning (EU) nr. 748/2012 når det gjelder tilpasning til forordning (EU) nr. 1321/2014 av reglene for kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/570 of 28 January 2020 amending and correcting Regulation (EU) No 748/2012 as regards the alignment of rules for continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances with Regulation (EU) No 1321/2014

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.7.2020)

Sammendrag av innhold

Rettsakten kommer som følge av endringer til forordning (EU) nr. 1321/2014. Endringene påvirker blant annet henvisninger i forordning (EU) 748/2012 til forordning (EU) 1321/2014. Disse henvisningene rettes opp gjennom forordning (EU) 2020/570. Disse rettelsene kommer som følge av tre regelverksprosjekt, opinion 05/2016, 06/2016 og 07/2016, som alle gjør endringer i 1321/2014. I tillegg til henvisningene gjøres det tre endringer:

  1. Presisering av tilfeller der Subpart D til 748/2012 skal anvendes.
  2. Endringer Subpart G og F for å få samsvar i krav for CO2 utslipp regulert av 748/2012.
  3. Språklig presisering i 21.A.93 bokstav c.

Det har ikke vært gitt en NPA eller Opinion for denne rettsakten.

Innholdet er redaksjonelle endringer uten praktisk betydning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning (EU) nr. 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

I Norge er forordning (EU) nr. 748/2012 gjennomført i forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). Den nye rettsakten vil bli tatt inn gjennom endring av denne forskriften. Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2, rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sikkerhetsmessige konsekvenser

Ingen.

Økonmiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner forslag til rettsakt EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.
 

Vurdering

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.01.2020
Anvendelsesdato i EU
24.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (av forordning 2018/1139)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.11.2022
Anvendes fra i Norge
07.11.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0570
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro