Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/570 av 28. januar 2020 om endring og retting av forordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til tilpasning av bestemmelsene for luftdyktighet av luftfartøyer og luftfartøysmateriell, -deler og -apparatur til forordning (EU) nr. 1321/2014

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/570 of 28 January 2020 amending and correcting Regulation (EU) No 748/2012 as regards the alignment of rules for continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances with Regulation (EU) No 1321/2014

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 er blevet ændret for at fastsætte mere fleksible krav til vedligeholdelse af lette luftfartøjer og tilføje sikkerhedsrisikostyring for organisationer, der varetager den vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer, som opereres af indehavere af et luftfartsoperatørcertifikat. Som følge af denne ændring er de foranstaltninger, som skal træffes for at sikre et luftfartøjs vedvarende luftdygtighed, og som tidligere var fastsat i bilag I (del-M) til forordning (EU) nr. 1321/2014, nu fastsat i bilag I (del-M), bilag Vb (del-ML), bilag Vc (del-CAMO) og bilag Vd (del-CAO) til nævnte forordning, alt efter typen af luftfartøjet og dettes operation.

(2) Eftersom bestemmelserne vedrørende luftdygtighedscertifikater, reparationskonstruktionsgodkendelser og flyvetilladelser, der er fastsat i bilag I (del 21) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 , kun henviser til bilag I (del-M) til forordning (EU) nr. 1321/2014, bør bilag I (del-21) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 ændres med henblik på at tilpasse forordningens bestemmelser til den nye struktur i bilagene til forordning (EU) nr. 1321/2014.

(3) Punkt 21.A.604, litra b), i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 kan forstås således, at subpart E i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 bør anvendes i forbindelse med godkendelse af konstruktionsændringer af APU'er for så vidt angår ansøgere, som ikke indehaver en ETSO-godkendelse, i stedet for subpart D i bilag I til samme forordning, idet ændringen klassificeres som mindre. Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor berigtiges for at præcisere, at subpart D i bilag I til nævnte forordning finder anvendelse i disse tilfælde.

(4) Kravene vedrørende standarden om produktionsstop af hensyn til flyvemaskiners CO2-emissioner i punkt 21.A.165 i subpart G i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 fremgår ikke klart og er ikke afpasset efter de samme krav i subpart F i bilag I til nævnte forordning. Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor berigtiges.

(5) Bestemmelsen i punkt 21.A.93, litra c), i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 henviser til "typecertifikater eller begrænsede typecertifikater", men der bør henvises til "ændringer af typecertifikater eller begrænsede typecertifikater". Forordning (EU) nr.748/2012 bør derfor berigtiges.

(6) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse 05/2016og 06/2016, som er afgivet i henhold til artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.01.2020
Anvendelsesdato i EU
24.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet