Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/201 av 10. desember 2021 om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til styringssystem og hendelsesrapporteringssystem for design og produksjonsorganisasjoner, samt prosedyrer for EASA, og retting av forordningen

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/201 of 10 December 2021 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards management systems and occurrence-reporting systems to be established by design and production organisations, as well as procedures applied by the Agency, and correcting that Regulation

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2022)

Sammendrag av innhold
Saken omhandler flere forordninger; dette notatet knytter seg til ny delegert forordning som vil inneholde korresponderende krav om SMS (safety management system) for design- og produksjonsorganisasjoner, dvs. de delen av regelverksforslaget som må fastsettes i en delegert forordning. Det er også gjort endringer i gjennomføringsforordningen 748/2012 gjennom endringsforordning 2022/203, se eget EØS-notat for denne.

Regelverket innfører SMS-kravene i ICAO Annex 19 for godkjente design- og produksjonsorganisasjoner. Regelverket reviderer forordning 748/2012 med hensyn til at hendelsesrapporteringssystem (occurrence-reporting system) slik at de blir i samsvar med prinsippene i forordning 376/2014. Kravene til EU-byrået (EASA) med hensyn til oppgaver knyttet til design, sertifisering, tilsyn og håndhevelse oppdateres også.

Reglene skal tre i kraft 1 år etter vedtakelse (7. mars 2023). Aktørene (design- og produksjonsorganisasjoner) gis deretter 2 års frist (7. mars 2025) til å komme i samsvar med kravene. Etter overgangsfristen har utløpt skal tilsynsmyndigheter tilbakekalle, begrense eller suspenderer helt eller delvis godkjenningsbeviset til organisasjoner som ikke er i samsvar med de nye kravene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 748/2012 er gjennomført gjennom forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). Forordning 2022/201 gjennomføres i norsk rett ved en endring av sertifiseringsforskriften.

Forordning (EU) 2022/201 har hjemmel i forordning (EU) 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Økonomiske og administrative konsekvenser
En effektiv gjennomføring vil ikke bare øke sikkerheten, men den forventes også å være til nytte for både produktivitet og effektivitet, gjennom bedre forvaltningsstrategier og oppbygging av risikostyringsevner. Det er per i dag få design- og produksjonsorganisasjoner i Norge som er underlagt regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Prinsippene for SMS (kalt Management System) som nå innføres i disse reglene tilsvarer kravene som allerede er innført i regelverket for de andre områdene i sivil luftfart (OPS, FCL etc.). Saken er derfor ikke kontroversiell på noen måte.

Luftfartstilsynet ser positivt på de foreslåtte endringenem og finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekt.

Status
NPA 2019-05 ble publisert i april 2019 og Opinion 04/2020 ble publisert i desember 2020. Saken er behandlet i EASA ekspertgruppe møte 25. februar 2021 og 23. juni 2021.

Forordning 2022/201 må sees i sammenheng med forordning 2022/201.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.12.2021
Anvendelsesdato i EU
07.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.11.2022
Anvendes fra i Norge
07.11.2022