Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til miljøvern

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/5 av 5. januar 2016 om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 når det gjelder grunnleggende krav til miljøvern

Commission Regulation (EU) 2016/5 of 5 January 2016 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards the implementation of essential requirements for environmental protection

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.4.2016)

Sammendrag av innhold
EU Kommisjonen har vedtatt forordning (EU) 2016/5 av 5. januar 2016 om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 som angår implementering av vesentlige krav til miljøbeskyttelse. Rettsakten har bakgrunn i Opinion No 05/2014 og EASA publiserte 12. desember 2014 Opinion nr. 05/2014, son en oppfølging av NPA 2014/15, som blant annet omhandlet endring av bestemmelser i forordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforordningen). Dette EØS-notatet omhandler rettsakten til endring i forordning (EU) nr. 748/2012.

Rettsakten inkorporer CAEP/9 endringer i artikkel 6 i forordning (EF) nr 216/2008 og i Annex I (Part- 21) vedlegg til kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2012.

Rettsakten tar sikte på å sikre samsvar mellom det felleseuropeiske regelverket og de nyeste ICAO SARPs om flystøy og flymotorutslipp. Dette vil sørge for at et høyt ensartet nivå av miljøbeskyttelse i EU opprettholdes, i tillegg til at det vil gi like konkurransevilkår for alle aktører i luftfartsmarkedet. ICAO SARP ble godkjent av ICAO underkomite for Aviation Environmental Protection på det niende møtet i februar 2013 og vedtatt av ICAOs råd i mars 2014.

Rettsakten innlemmer CAEP / 9 endringer i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 216/2008, videre i vedlegget (Part 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 og i EASAs CS (Certifications Specifications) for utslipp og drivstoff fra flymotor (CS-34) samt flystøy (CS-36), inkludert de relaterte AMC (Acceptable Means of Compliance) og veiledningsmateriell GM (Guidance Material).

Merknader

Hjemmel for rettsakten er forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Rettsakten medfører at det må vedtas som en endringsforordning til forordning (EU) nr. 748/2012, og endringsforordningen gjennomføres gjennom endring av forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

Konsekvenser
Rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet vil måtte oppdatere referanser i prosedyrer og maler til Part-21, noe som er beregnet å ta 2-3 dagsverk. Rettsakten vil ikke få konsekvenser for andre norske myndigheter.

Rettsakten får for øvrig kun konsekvenser for produsenter av luftfartøy, og det er ingen slike produsenter i Norge. Rettsakten får derfor ingen direkte konsekvenser for norske operatører eller aktører.

Sakkyndige instansers merknader
NPA 2014/15 ble sendt på nasjonal høring i perioden 17. juli 2014 til 20. august 2014. Det kom 12 høringssvar og ingen av de som svarte på høringen hadde innvendinger til forslaget.

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet ser positivt på rettsakten og mener den vil bidra til å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Luftfartstilsynet finner forslaget EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Status
EASA publiserte opprinnelig NPA (Notices of Proposed Amendment) 2014/15 "Implementation of CAEP/9 amendments; Update of CS-34 & CS-36”.

EASA gjennomførte en åpen høring av forslaget med høringsfrist til 25. august 2014. Luftfartstilsynet gjennomførte en nasjonal høring av NPA 2014/15 i perioden 17. juli 2014 til 20. august 2014.

I tilknytning til den vedtatte rettsakten vil EASA utarbeide veiledningsmateriale i form av AMC og GM.

EASA oppdaterte saken gjennom å publisere Opinion No 05/2014 den 12. desember 2014.

Det er utarbeidet eget EØS-notat for rettsakten i forordning (EF) nr. 216/2008 ("grunnforordningen").

Kommisjonen vedtok den 5. januar 2016 forordning (EU) 2016/5, som endre forordning (EU) nr. 748/2012. Samme dag vedtak kommisjonen forordning (EU) 2016/4, som endre forordning (EF) nr. 2016/2008.

Rettsakten vurderes til å være EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten ble vedtatt i EØS-komiteen 18. mars 2016 og gjennomført i norsk rett jf. forskrift 29. mars 2016 nr. 325 om endring i forskrift om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.01.2016
Anvendelsesdato i EU
26.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 352-353
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.03.2016
Anvendes fra i Norge
29.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0005
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro