Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om prøveflyvninger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1039 av 30. juni 2015 om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 som angår prøveflyging

Commission Regulation (EU) 2015/1039 of 30 June 2015 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards flight testing

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2015/1039 er vedtatt av Kommisjonen den 30. juni 2015. Rettsakten endrer bestemmelsene i forordning (EU) nr. 748/2012, dvs. gjennomføringsbestemmelser for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøy, materiell og deler til luftfartøy og om sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforordningen). Forordning (EU) 2015/1039 har bakgrunn i NPA 2008/20 og Opinion 07/2013.

Formålet med reglene i forordning (EU) nr. 748/2012 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

De vedtatte bestemmelser bidrar til forbedring av sikkerheten i forbindelse med prøveflyving av luftfartøy. Rettsakten for Flight Testing sikre harmonisering av kravene til kvalifikasjoner hos besetningsmedlemmer for prøveflyvninger. Det er tilføyet krav til en driftshåndbok for prøveflyvninger hvor organisasjonens retningslinjer og prosedyrer i tilknytning til prøveflyvninger fastlegges. Konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner, som gjennomfører prøveflyvninger, skal i et dokument fastlegge retningslinjer og prosedyrene i tilknytning til prøveflyvninger. Dette dokumentet skal godkjennes av den for organisasjonen kompetente myndighet (som kan være en nasjonal luftfartsmyndighet eller EASA).

Merknader
Hjemmel for rettsakten er forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Forordning (EU) 2015/1039 er vedtatt som en endringsforordning til forordning (EU) nr. 748/2012, og endringsforordningen vil kunne gjennomføres gjennom endring av forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

Konsekvenser
De berørte interessenter er innehavere av godkjenning som designorganisasjon (DOA), godkjenning som produsentorganisasjon (POA), produsenter av luftfartøyer på over 2 000 kg som definert i CS-23 og alle produsenter av luftfartøyer som definert i CS-25, CS-27 og CS-29, motorprodusenter, innehavere av eller søkere av supplerende typesertifikater som kan bruke prøveflyvning som et middel til at fastslå overholdelse av bestemmelsene. Dessuten berøres sivile flyvebesetninger på prøveflyvninger direkte av forslaget samt organisasjoner som driver med utdanning i prøveflyvning.

Rettsakten innebærer en harmonisering av kvalifikasjonene hos besetningsmedlemmer på prøveflyvninger i EU og dette utspringer av en anmodning fra bransjen selv. Bransjen har opplevd en rekke tilfeller hvor besetningsmedlemmer for prøveflyvninger som var kvalifisert i et land, ikke nødvendigvis ble anerkjent i andre land. Formålet med rettsakten er derfor også en forbedring av den frie bevegeligheten for personer (besetningsmedlemmer på prøveflyvninger) og tjenesteytelser (prøveflyvningsaktiviteter).

I konsekvensvurderingen konkluderes det med at rettsakten også vil ha en positiv sikkerhetsmessig innvirkning på alle organisasjoner og personer som deltar direkte i en prøveflyvning.

I Norge er det kun to DOA-organisasjoner som vil være berørt av endringene og etter Luftfartstilsynets kjennskap er disse positive til endringene. Det er EASA (EUs flysikkerhetsbyrå) som er kompetent myndighet for disse to organisasjonene, ikke Luftfartstilsynet.

Rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet vil måtte oppdatere referanser i prosedyrer og maler til Part-21, noe som er beregnet å ta 2-3 dagsverk. Rettsakten vil ikke få konsekvenser for andre norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i SU og den er som vurdert EØS-relevant og akseptabel.

Det er gjennomført nasjonal høring av Opinion nr. 07/2013 i perioden 21. februar 2014 til 1. mai 2014. Luftfartstilsynet mottok 8 høringssvar svar som alle var positive til rettsakten.

Vurdering
Luftfartstilsynet ser positivt på rettsakten i forordning (EU) 2015/1039, og mener rettsakten vil bidra til å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Status
EASA har utgitt NPA (Notices of Proposed Amendment) nr. 2008/20 " Flight Testing", som ble publisert 31. januar 2009. EASA publiserte senere forslaget i Opinion nr. 07/2013 " Flight Testing" den 22. august 2013.

Kommisjonen vedtok forordning (EU) 2015/1039 den 30. juni 2015.EØS-komiteen besluttet 30. oktober 2015 (No 277/2015) å implementere rettsakten i norsk rett.

I tilknytning til rettsakten vil EASA utarbeide veiledningsmateriale i form av AMC og GM.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.06.2015
Anvendelsesdato i EU
21.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.11.2015
Anvendes fra i Norge
04.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1039
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro