Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1194/2009 av 30. november 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner

Commission Regulation (EC) No 1194/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 1702/2003 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances as well as for certification of design and production organisations

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.9.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2010)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen har under henvisning til traktaten for Det Europeiske Fellesskap, særlig artikkel 80, stk. 2, i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk luftfartssikkerhetsbyrå, og om opphevelse av rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF, særlig artikkel 5, stk. 5 vedtatt forordning (EF) nr. 1194/2009. Forordning (EF) nr. 1194/2009 endrer bestemmelser i forordning (EF) 1702/2003 om gjennomføringsbestemmelser for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og hermed forbundet materiell, deler og apparatur og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner.

Formålet med reglene i forordning (EF) 1702/2003 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Det har vist seg nødvendig å endre kravene til og prosedyrene for sertifisering av luftfartøy og hertil knyttet materiell, deler og apparatur samt for konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner. Forordning (EF) 1194/2009 gjennomfører justeringer og presiseringer av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1702/2003. Bl.a. innføres en definisjon av begrepet hovedforrettingssted. Videre forbedres innholdet i skjemaet ”EASA Form 1” (autorisert frigivelsesbevis - attestasjon for utført vedlikehold) og bestemmelsene vedrørende flygetillatelse (permit to fly) revideres.

I Norge er forordning (EF) 1702/2003 implementert i forskrift 24. mai 2005 nr 461: Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).Forordning (EF) Nr. 1194/2009 bygger på og forutsetter implementering av forordning (EF) nr. 216/2008 (basisforordningen) som ennå ikke er implementert i Norge. Det er likevel, etter Luftfartstilsynets mening, ikke noe i veien for at forordningen tas inn i EØS-avtalen og norsk rett selv om forordning 216/2008 ennå ikke er implementert.

Omtale av hovedfunn i forordning nr 1194/2009.Definisjon på hovedforretningssted (”principal place of business”):Forordning (EF) 1194/2009 fastsetter en definisjon på hovedforretningssted (”principal place of business”) i artikkel 1 (e): selskapets hovedkontor eller vedtektsmessig hjemsted, innenfor hvilken de viktigste økonomiske funksjoner og den i denne forordning omhandlende operasjonelle kontroll utøves. Seksjon A – Tekniske krav Forordning (EF) 1194/2009 fastsetter og presiserer bestemmelser til blant annet flygetillatelse (permit to fly). Anvendelsesområdet er presisert i Part 21A.701, Part 21A.703 har bestemmelser om berettigelse (Eligibility) og Part 21A. 711 har bestemmelser om utstedelse av flygetillatelse. Seksjon B – Prosedyre for den kompetente myndighet Forordning (EF) 1194/2009 fastsetter og presiserer bestemmelser til blant annet utstedelse av luftdyktighetsbeviser i Part 21B. 325, luftdyktighetsbevis Part 21B. 326, begrenset luftdyktighetsbevis Part 21B. 327 og utstedelse av flygetillatelse Part 21B. 525. Dessuten har forordning (EF) 1194/2009 nye og presiserende skjemaer i vedleggene:

Vedlegg l: Autorisert frigivelsesbevis – EASA-form 1 med instruksjon i utfylling av EASA-form 1.Vedlegg ll: Luftdyktighetsettersynsbevis – EASA-form 15a.

Vedlegg lV: Begrenset luftdyktighetsbevis – EASA-form 24. Vedlegg V: Luftdyktighetsbevis – EASA-form 25.

Vedlegg Vll: Overensstemmelseserklæring for luftfartøy – EASA-form 52 med instruksjon i utfylling av overensstemmelseserklæring for luftfartøyer – EASA-form 52.

Vedlegg lX: Produksjonsorganisasjonsgodkjenningsbeviser som omhandlet i subpart G i vedlegget (Part-21) – EASA-form 55.

Vedlegg X: Godkjenningsbrev – EASA-form 65 som omhandlet i subpart F i vedlegget (Part-21).

Om høringen
EASA (European Aviation Safety Agency) har utgitt flere NPA (Notices of Proposed Amendment) som ligger til grunn for forordning (EF) 1194/2009, blant annet NPA 09/2005 ”Principal place of business”, NPA 09/2006 ”Permit to fly” og NPA 13/2007 ”EASA Form 1”. Høringen som EASA har gjennomført har vært åpen for kommentarer fra enhver offentlig eller privat part. Luftfartstilsynet har i flere sammenhenger oppfordret de berørte aktørene i markedet til å besvare høringene fra EASA. Det er ikke gjennomført noen egen norsk høring rundt regelverksforslagene.

I henhold til EASAs prosedyrer for regelverksarbeid har EASA utarbeidet såkalte "Comment Response Document" (CRD), som vurderer og kommenterer de innkomne høringssvar, samt gjør rede for hvilke endringer i det opprinnelige forslaget som de tar sikte på å foreta i lys av mottatte kommentarer. CRD for Principal place of business (CRD 09/2005) ble publisert 2. august 2006 med deadline 1. oktober 2006, CRD for Permit to fly (CRD 09/2006) ble publisert 11. desember 2006 med deadline 22. januar 2007 og CRD for EASA Form 1 (CRD 13/2007) ble publisert 25. juni 2008 med deadline 25. september 2008.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 24. mai 2005 nr 461 (sertifiseringsforskriften) Luftfartstilsynet har vurdert at en høring med høringsfrist på to måneder anses hensiktsmessig. Forordning (EF) 1194/2009 er hjemlet i EF-traktatens artikkel 80 nr 2, jf EASA basisforordning (EC) nr 216/2008 og innfører diverse nye skjema bl.a. EASA Form 1 som henviser til forordning (EF) 216/2008. Forordning (EF) 216/2008 er ennå ikke er gjennomført i norsk rett. Luftfartstilsynet vurderer at gjennomføring av forordning (EF) 1194/2009 kan gjøres samtidig som forordning (EF) nr. 216/2008 gjennomføres i norsk rett. Men siden forordning 216/2008 foreløpig ikke er tatt inn i EØS-avtalen eller gjennomført i norsk rett, og gjennomføring antas å skje i løpet av 2010, er det ikke noe i veien for at 1194/2009 kan tas inn i EØS-avtalen og implementeres i norsk rett på et tidligere tidspunkt.

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser. Luftfartstilsynet må endre en del referanser til Part-21 som er gitt i standard brev og prosedyrer. Antakeligvis vil dette i omfang tilsvare 2-3 dagsverk. Markedet må også endre en del referanser i sine prosedyrer for produksjon (POA) og design (DOA). Merarbeid for markedet vil sannsynligvis tilsvare 2-3 dagsverk for hver enkelt produksjonsorganisasjon og designorganisajon.

Vurdering
Luftfartstilsynet ser positivt på innføringen av forordning (EF) 1194/2009 som vil bidra til å sikre og opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Dette vil være positivt for flysikkerheten.

Konklusjon
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Samferdselsdepartementet slutter seg til Luftfartstilsynets vurdering.

Status
Forordning 1194/2009 ble vedtatt av Kommisjonen 30. november 2009. Forordningen trådde i kraft 28. desember 2009 etter offentliggjøringen i Den Europeiske Unions Tidende. Rettsakten er under vurdering i EFTA-/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
28.12.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 287-317
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.09.2010
Anvendes fra i Norge
28.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1194
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro