Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om styringssystemer og systemer for hendelsesrapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/203 av 14. februar 2022 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til sikkerhetsstyringssystemer for kompetente myndigheter og retting av kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til utstedelse av luftdyktighetssertifikater

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/203 of 14 February 2022 amending Commission Regulation (EU) No 748/2012 as regards management systems and occurrence-reporting systems to be established by competent authorities, and correcting Commission Regulation (EU) No 748/2012 as regards the issuance of airworthiness review certificates

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.2.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 fastsættes der fælles tekniske krav til konstruktion og produktion af civile luftfartøjer samt motorer, propeller og dele, der installeres i sådanne.

(2) I overensstemmelse med punkt 3.1, litra b), i bilag II til forordning (EU) 2018/1139 skal godkendte organisationer, der konstruerer og producerer civile luftfartøjer samt motorer, propeller og dele, der installeres i sådanne, indføre og vedligeholde et styringssystem for at sikre overholdelse af de væsentlige krav, der er fastsat i det pågældende bilag, styre sikkerhedsrisici og tilstræbe løbende forbedringer af systemet i overensstemmelse med aktivitetstypen og organisationens størrelse.

(3) I medfør af bilag 19 til konventionen angående international civil luftfart undertegnet i Chicago den 7. december 1944 (»Chicagokonventionen«) skal de kompetente myndigheder kræve, at godkendte konstruktions- og produktionsorganisationer indfører et sikkerhedsstyringssystem.

(4) Der skal derfor indføres et styringssystem i alle konstruktions- og produktionsorganisationer, der er omfattet af bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012, med henblik på at overholde Organisationen for International Civil Luftfarts (»ICAO«) internationale standarder og international anbefalet praksis som fastsat i bilag 19 til Chicagokonventionen.

(5) Alle godkendte konstruktions- og produktionsorganisationer skal indføre et system for indberetning af begivenheder. Bestemmelserne i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor ændres for at sikre, at systemet for indberetning af begivenheder indføres som en del af organisationens styringssystem, og at kravene er tilpasset kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 376/2014.

(6) Der bør fastsættes en tilstrækkelig lang overgangsperiode, som gør det muligt for konstruktions- og produktionsorganisationer at sikre, at de overholder de nye regler og procedurer, der indføres ved denne forordning.

(7) Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor ændres.

(8) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/699 blev litra c) i punkt 21.B.325 ændret med henblik på at fastsætte, i hvilke tilfælde registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed, ud over det relevante luftdygtighedsbevis, jf. litra a) og b) i punkt 21.B.325, også skal udstede et luftdygtighedseftersynsbevis under hensyntagen til, om del-M eller del-ML i Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 var gældende for det pågældende luftfartøj. Den vedtagne tekst behandlede imidlertid ikke i tilstrækkelig grad nye luftfartøjer. Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor berigtiges.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse nr. 04/2020, som er afgivet i henhold til artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.02.2022
Anvendelsesdato i EU
07.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet