Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og fritidsformål

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1358 av 2. juni 2022 endring av forordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til gjennomføringen av mer tilpassede krav til luftfartøy brukt til sports- og fritidsformål

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1358 of 2 June 2022 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards the implementation of more proportionate requirements for aircraft used for sport and recreational aviation

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 fastsætter kravene til luftdygtigheds- og miljøcertificering af materiel, dele og apparatur såsom motorer, propeller og dele, der installeres i civile luftfartøjer.

(2) I henhold til artikel 140, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1139 skal sports- og fritidsflyvning være underlagt enkle og forholdsmæssigt afpassede regler for at undgå, at de organisationer, der er involveret i konstruktionen og produktionen af sådanne luftfartøjer, pålægges unødvendige administrative og finansielle byrder. Reglerne skal være forholdsmæssigt afpassede, omkostningseffektive og fleksible og samtidig opretholde det nødvendige sikkerhedsniveau.

(3) Organisationer, der er involveret i konstruktionen og produktionen af visse kategorier af materiel, der benyttes til sports- og fritidsflyvning, bør have mulighed for som et alternativ til konstruktionscertificering at erklære, at et luftfartøjs konstruktion og, hvis det er relevant, konstruktionen af dets motor og propel, er i overensstemmelse med de relevante branchestandarder, hvis det vurderes, at dette vil sikre et acceptabelt sikkerhedsniveau.

(4) Organisationer, der er involveret i konstruktionen og produktionen af materiel, der benyttes til sports- og fritidsflyvning, bør også have mulighed for at anvende en mere forholdsmæssigt afpasset procedure for certificering af sådant materiel.

(5) Organisationer, der involveret i konstruktionen og produktionen af materiel, der benyttes til sports- og fritidsflyvning, bør have mulighed for som et alternativ til en organisationsgodkendelse at fremlægge en erklæring om, at de har fagekspertisen til at konstruere og producere sådant materiel og sådanne dele. Nævnte organisationer bør kunne anvende eksisterende godkendelser som et middel til at påvise, at de har fagekspertisen til at udføre konstruktions- og produktionsaktiviteter.

(6) Der bør også fastsættes miljøbeskyttelseskrav for materiel, hvis konstruktion kræver en erklæring om konstruktionsmæssig overensstemmelse. Sådanne miljøbeskyttelseskrav bør baseres på kravene i bind I, II og III i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart for at sikre det samme, ensartede miljøbeskyttelsesniveau, uanset om det pågældende materiel er omfattet af typecertificering eller en erklæring om konstruktionsoverensstemmelse.

(7) Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor ændres.

(8) Der bør fastsættes en tilstrækkeligt lang overgangsperiode, således at organisationer, der er involveret i konstruktionen og produktionen af luftfartøjer, der primært anvendes til sports- og fritidsflyvning, har tid nok til at sikre overholdelsen af de nye regler og procedurer, som indføres ved denne forordning.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse nr. 05/2021 afgivet af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur, jf. artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.06.2022
Anvendelsesdato i EU
25.08.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet