Luftfartsaktiviteter som omfattes av direktivet om utvidelse av EUs kvotehandelssystem

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/450/EF av 8. juni 2009 om den nærmere fortolking av de luftfartsaktiviteter som er nevnt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

Commission Decision 2009/450/EC of 8 June 2009 on the detailed interpretation of the aviation activities listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten utdyper de luftfartsrelaterte punktene i Vedlegg I til Direktiv 2003/87/EC (kvotedirektivet). Rettsakten definerer luftfartsaktiviteter og utdyper hvordan unntakene i Vedlegg I skal tolkes.

Merknader
Rettsakten vil ikke kreve gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 8. juni 2009.

Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett. Endringene i klimakvoteloven og -forskriften som trådte i kraft 15. april 2011 er i overensstemmelse med innholdet i rettsakten.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2009
Anvendelsesdato i EU
02.07.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 186-189
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0450
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro