Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 1.6.2022

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/862 av 1. juni 2022 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/862 of 1 June 2022 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers banned from operating or subject to operational restrictions within the Union

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 2.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2022)

Sammendrag av innhold
Den såkalte sikkerhetslisten, dvs. oversikten over flyselskap som ikke kan operere i europeisk luftrom eller som har operasjonelle begrensninger, er fastsatt som forordning 474/2006. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 4. desember 2007 nr.1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Det foretas jevnlig en oppdatering av sikkerhetslisten, normalt to ganger i året. Sikkerhetslisten ble vedtatt oppdatert 1.juni 2022, og publisert i Official Journal.2.juni 2022 Endringen er publisert som kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)2022/862.

Ved denne ordinære oppdateringen har komiteen gått gjennom dokumentasjon fra flere av statene som er tatt inn på sikkerhetslisten.

Komiteen har vurdert status for flyselskap fra Armenia, Irak, Kazakhstan, Moldova, Pakistan og Sør-Sudan, ingen av disse vurderingene har ført til endringer i sikkerhetslisten.

Komiteen har også vurdert flyselskapet «I fly» sertifisert av russiske luftfartsmyndigheter og besluttet å sette dette flyselskapet på sikkerhetslistens Annex A.

Merknader
Forordning (EF) nr. 474/2006 er gitt med hjemmel i TEFU art. 80, nå TFEU art. 100.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 474/2006 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (BSL A 6-2). Sikkerhetslisten er oppdatert ved gjennomføringsforordning (EU) 2022/862 av 1. juni 2022 og ble gjennomført i norsk rett 13. juni 2022 gjennom en endring av BSL A 6-2. Rettsakten tilhører gruppe 2

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten berører kun flyselskaper fra enkelte tredjeland og har således ingen konsekvenser for norske flyselskaper. Luftfartstilsynet må som følge av rettsakten oppdatere informasjon på en internettside i tillegg til enkelte interne sjekkllister. Rettsakten har følgelig svært begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter

Sakkyndige instansers merknader
Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 2022/862 er gjennomført i forskrift av 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og skal derfor ikke behandles av SU transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.06.2022
Anvendelsesdato i EU
03.06.2022

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2022

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.06.2022
Anvendes fra i Norge
10.06.2022