Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.4.2008

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 331/2008 av 11. april 2008 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

Commission Regulation (EC) No 331/2008 of 11 April 2008 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste ("svarteliste") over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende reglene om opprettelse av fellesskapslisten, hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av svartelisten skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud. Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 inneholder den første svartelisten, og er på samme måte som forordningen (EF) nr. 473/2006 hjemlet i forordningen (EF) 2111/2005. Forordning (EF) nr. 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordningener: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007 og 1400/2007.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 331/2008 er den syvende oppdateringen av svartelisten og den har skjedd etter de vanlige prosedyrene beskrevet i basisforordningene 2111/2005 og 473/2006.

Oppdateringen dreier seg for det første om situasjonen i Ukraina. Det har vært et tilfelle med en operatør som ble iført restriksjoner av Frankrike, men med hensyn til dette konkrete tilfellet anser man situasjonen som løst. Når det gjelder situasjonen til Ukraine Cargo Airways stiller den seg annerledes. Det er av flere medlemsstater påvist store sikkerhetsmangler ved alle deres flytyper. Østerrike har tidligere innført restriksjoner mot selskapet, og det viser seg at det dreier seg om systematiske sikkerhetsmangler i selskapet. Selskapet settes derfor på Annex A. I tillegg omtales den generelle situasjonen knyttet til Luftfartstilsynet i Ukraina. Det uttrykkes i forordningen skepsis til hvordan myndighetene utøver kontroll med AOC-holdere, og det sies at Kommisjonen ønsker å få presentert en actionplan fra myndighetenes side hvordan de akter å gripe de påviste problemene an.

Vedrørende selskapene Cubana de Aviacion SD og Islands Development Company anser man at den tidligere påviste situasjonen er løst, og selskapene inkluderes derfor ikke. Hewa Bora Airways opererer ikke lengre inn til EU/EØS-området under overvåkning av belgiske myndigheter. Selskapet inkluderes derfor i Annex A. Når det gjelder TAAG Angola Airlines og Angola har Kommisjonen gjennomført en fact finding mission. Det ble der konstatert at det er en positiv utvikling i landet/myndigheten og i selskapet, men at det ennå er mye som gjenstår før de imøtekommer ICAO-kravene. Mahan Air blir ikke tatt av Annex A, da det etter en gjennomgang av iranske myndigheter og selskapet ikke viser seg at det er tatt de nødvendige skritt for å korrigere påviste sikkerhetsmangler.

Det var en lang diskusjon knyttet til operatører med AOC utstedt i Russland. I den forrige svartelisten (1400/2007) ble det innført operasjonelle restriksjoner på konkrete russiske operatører av russiske myndigheter selv den 27. november 2007. I forkant av Air Safety Committee møtet i april, ble medlemsstatene informert om at russiske myndigheter ønsket å endre denne beslutningen. Det ble opplyst at fom 25. april ville de tidligere innførte restriksjonene bli fjernet. Det ble etter diskusjoner i møtet enighet om at det skal gjennomføres konsultasjoner mellom hver enkelt operatør og russiske myndigheter og Kommisjonen (bistått av enkelte medlemsstater) før pålagte restriksjoner fjernes. Dette betyr at russiske myndigheter har bundet seg til å ikke endre deres beslutning før det er oppnådd enighet med Kommisjonen. Dette betyr i praksis at den situasjonen som er praktisert etter forordning 1400/2007 (fortalepunkt 34-36) vil bli opprettholdt inntil videre.

For operatører fra Kirgistan, Equatorial Guinea og Swaziland endrer ikke denne oppdateringen av svartelisten dagens situasjon.

Når det gjelder Indonesia kan det synes som om tilsynet i landet har problemer med å oppfylle ICOA-krav. Vedrørende operatøren Garuda Indonesia Airline er det påvist store forbedringer i selskapet, men med hele situasjonen tatt i betraktning er det ikke grunnlag for å ta selskapet eller landet av Annex A.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaktene som omhandler oppdateringer av svartelisten har tidligere vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget har tidligere funnet rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Merknader
Rettsaktene omtalt ovenfor (t.o.m forordning 1043/2007) er innarbeidet i norsk rett på grunnlag av EØS-komiteens beslutning nr. 13/2008.

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten (474/2006) i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordning 331/2008 inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten for forordning 2111/2005. Forordning 331/2008 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av XX. april 2008 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (svartelistingsforskriften), i påvente av at rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.04.2008
Anvendelsesdato i EU
13.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 563-576
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.06.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.04.2008
Anvendes fra i Norge
15.04.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0331
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro