Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 15.5.2017

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/830 av 15. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 angående listen over flyselskap som er underlagt driftsforbud eller driftsmessige begrensninger innenfor Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/830 of 15 May 2017 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers which are banned from operating or are subject to operational restrictions within the Union

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.6.2017)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten. Herunder hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta, og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av listen skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg, og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Kommisjonsforordning (EF) nr 474/2006 inneholdt den første listen over selskaper med driftsforbud og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619,2009, 1144/2009, 273/2010, 590/2010, 791/2010, 1071/2010, 390/2011, 1197/2011, 295/2012, 1146/2012, 659/2013, 1264/2013, 368/2014, 1318/2014, 2015/1014, 2015/2322, 2016/963, 2016/2214 og nå altså 2017/830.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/830 er den tjueåttende oppdatering av listen, og oppdateringen har skjedd etter de ordinære prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006.

Safety list (sikkerhetslisten) består av to annekser. Anneks A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Anneks B gir en oversikt over selskaper som, med gitte restriksjoner, kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Når kortformen for forskriften benyttes skal betegnelsen "Safety list" brukes. Den siste oppdateringen ble vedtatt av Air Safety Committee (ASC) i møte den 25. til 27. april 2017.

Alle operatører (flyselskaper) i Benin og Mosambik stod tidligere på sikkerhetslistens Anneks A. Samtlige operatører (flyselskaper) i Benin og Mosambik er nå fjernet fra sikkerhetslistens Anneks A ettersom luftfartsmyndighetene i Benin og Mosambik kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Med-View Airline som er sertifisert i Nigeria er nå ført inn på listens Anneks Aettersom luftfartsmyndighetene i landet ikke kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Med-View Airline er eneste operatør (flyselskap) fra Nigeria som står på sikkerhetslisten.

Mustique Airways som er sertifisert i Saint Vincent og Grenadinene er nå ført inn på listens Anneks Aettersom luftfartsmyndighetene i landet ikke kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Mustique Airways er eneste operatør (flyselskap) fra Saint Vincent og Grenadinene som står på sikkerhetslisten.

Aviation Company ‘Urga’ som er sertifisert i Ukraina er nå ført inn på listens Anneks Aettersom luftfartsmyndighetene i landet ikke kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Aviation Company ‘Urga’ er eneste operatør (flyselskap) fra Ukraina som står på sikkerhetslisten.

Air Zimbabwe som er sertifisert i Zimbabwe er nå ført inn på listens Anneks A ettersom luftfartsmyndighetene i landet ikke kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Air Zimbabwe er eneste operatør (flyselskap) fra Zimbabwe som står på sikkerhetslisten.

Det er ingen endringer i Anneks B.

Merknader
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 og forordning (EF) nr. 474/2006 er gitt med hjemmel i TEF art. 80, nå TFEU art. 100.

Rettslige konsekvenser
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 og fordning (EF) nr. 474/2006 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise. Den nye rettsakten kan gjennomføres gjennom endring av denne forskriften. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten berører kun flyselskaper fra enkelte tredjeland og har således ingen konsekvenser for norske flyselskaper. Luftfartstilsynet må som følge av rettsakten oppdatere informasjon på en internettside i tillegg til enkelte interne sjekkllister. Rettsakten har følgelig svært begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter

Sakkyndige instansers merknader
Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 2017/830 ble gjennomført i nasjonal rett ved endringsforskrift av 18. mai 2017 nr. 613 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og skal derfor ikke behandles av SU transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005.

Forordning 2017/830 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av 18. mai 2017 nr. 613 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.05.2017
Anvendelsesdato i EU
16.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 494-507
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.05.2017
Anvendes fra i Norge
18.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0830
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro