Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 26.11.2009

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1144/2009 av 26. november 2009 som endrer forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fællesskapslisten over luftfartsselskaper med driftsforbud i Fellesskapet

Commission Regulation 1144/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community

Siste nytt

EØS-komitevedtak 12.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.4.2010)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste ("svarteliste") over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten, hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005, kapittel II.

Kommisjonsforordningen (EF) nr. 473/2006 angir prosedyrer for hvordan oppdatering av svartelisten skal skje. Videre beskrives det hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud. Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 inneholder den første svartelisten, og er på samme måte som Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 hjemlet i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005. Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende Kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009 og 619/2009.Kommisjonsforordning (EF) nr 1144/2009 er den 12. oppdatering av svartelisten og oppdateringen har skjedd etter de vanlige prosedyrer beskrevet i hovedforordningen (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005) og gjennomføringsforordningen (Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006).

Svartelisten består av to annekser: Annex A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Annex B gir en oversikt over flyselskaper som under konkrete restriksjoner kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Oppdateringene som ble besluttet av Air Safety Committee (ASC) i møte den 10.- 12. november 2009 innebærer flere endringer, og det vil her kun bli kommentert endringene som faktisk medfører noe nytt.

For det første har EU-operatøren "FLYLAL Lithuanian Airlines" fått tilbaketrukket sin AOC (Air Operator Certificate). For det andre har Spania satt i gang prosedyre for å tilbaketrekke AOCen til "Euro Continental". Disse tiltakene er begrunnet i resultater fra gjennomførte SAFA-inspeksjoner og nasjonale inspeksjoner.

Kommisjonsforordningen diskuterer videre situasjonen knyttet til "Albanian Airlines MAK", der det har vært konstatert enkelte mangler knyttet til selskapet. Når det gjelder "Egypt Air", er det også iverksatt tiltak for å heve sikkerhetsnivået. Vedrørende "Yemenia Yemen Airways" ble det uttalt at det er positiv fremgang i selskapet, og at situasjonen vil bli nærmere vurdert på neste møte i ASC. Når det gjelder operatører fra Ukraina, har "Ukraine Cargo Airways" og "Volare" fått tilbaketrukket sin AOC fra de ukrainske myndighetene. "Motor Sich" har imøtekommet de krav som stilles, og fjernes derfor av Annex A. "UMAir" står nå på Annex B, og tillates å fly inn i Fellesskapet med en konkret maskin. Videre opplyses det om at alle flyselskap fra Kasakhstan, unntatt Air Astana, ble tatt inn i Annex A. Operatører fra Kirgistan er også på Annex A.

Enkelte operatører fra Russland er ilagt restriksjoner av russiske myndigheter, og det er enkelte endringer i forhold til tidligere innførte restriksjoner. For Norges del var det spesielt interessant at restriksjonene som tidligere lå på operatøren Aeroflot Nord, som har flygninger til og fra Norge, nå er fjernet.

For ytterligere informasjon knyttet til konkrete selskaper og land henvises det til forordningens vedlegg.

Merknader
Ingen merknader fra Norges side.

Status
Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Kommisjons forordning nr. 1144/2009 inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.11.2009
Anvendelsesdato i EU
28.11.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 552-573
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.11.2009
Anvendes fra i Norge
28.11.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1144
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro