Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/1480 av 28. august 2015 med endringer i flere vedlegg til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/107/EF og 2008/50/EF vedrørende regler om referansemetoder, datavalidering og plassering av målepunkter for vurdering av lokal luftkvalitet

Commission Directive (EU) 2015/1480 of 28 August 2015 amending several annexes to Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council laying down the rules concerning reference methods, data validation and location of sampling points for the assessment of ambient air quality

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2015)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2004/107/EC og 2008/50/EC er innlemmet i EØS-avtalen Vedlegg XX (miljø) kapittel III (luft) og gjennomført i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet. Direktivene setter et minstekrav til lokal luftkvalitet. Direktiv 2004/107/EC angir målsetningsverdier for arsen, kadmium, kvikksølv, nikkel, polysykliske aromatiske hydrokarboner. Direktiv 2008/50/EC omhandler luftkvalitet luftkvalitet og renere luft for Europa. Her er det fastsatt grenseverdier og eller målsetningsverdier for svevestøv (PM 10 og 2,5), nitrogendioksid, svoveldioksid, benzen, bly og karbonmonoksid. I tillegg er det fastsatt krav til overvåkning og informasjon om konsentrasjonen av bakkenær ozon. Kravene i direktivene er satt for å beskytte befolkningens helse og vegetasjon og økosystemer.

Det nye endringsdirektivet endrer luftdirektivenes vedlegg når det gjelder krav til referansemetoder, datavalidering og plassering av målepunkter for vurdering av luftkvalitet. Det er bl.a. innført nødvendige oppdateringer av referansemetoder som brukes for målinger. I følge forurensningsforskriften § 7-11 skal Miljødirektoratet utnevne et Nasjonalt referanselaboratorium. Endringene i direktivet vil også sette krav til at Nasjonalt referanselaboratorium skal delta i sammenligningskampanjer arrangert av Kommisjonens Joint Research Center minst hvert 3. år. Videre skal kvalitetssystemet revideres ved behov og minst hvert 5 år. Det skal også foretas en revisjon av kriterier valgt for plassering av målestasjoner hvert 5 år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslagene til endringer i vedleggene til direktivene medfører ikke behov for endringer i forurensningsforskriftens kapittel 7, jf. dagens § 7-11 tredje ledd annet punktum hvor det heter at "Miljødirektoratet kan også stille nærmere krav til antall og plassering av målestasjoner, prosedyrer, metoder og dokumentasjon for å sikre at dataene har tilfredsstillende kvalitet og er sammenlignbare...". Miljødirektoratet stiller i dag krav etter § 7-11 i "Håndbok for kvalitetssikringssystem for målinger av luftkvalitet, M-39". Endringene som foreslås i endringsdirektivet vil føre til behov for endringer i håndboken.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte endringene i vedleggene til luftdirektivene stiller bl.a. krav til revisjon av kvalitetssystemer og kriterier valgt for målesteder hvert 5. år. Dette er anslått å medføre en kostnad på ca 370 000 kr hvert femte år (trolig noe høyere første gang). Kravet om at nasjonalt referanselaboratorium skal delta i sammenligningskampanjer minimum hvert 3. år vil også medføre kostnader.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringene som gjøres i vedleggene i luftdirektivene anses hensiktsmessige når det gjelder å oppfylle luftdirektivenes formål om å beskytte helse og miljø.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Direktivet om endringer i vedleggene til luftkvalitetsdirektivene ble gjort gjenstand for en komitologiprosess 4. mars 2015, med avstemming 27. april 2015.

Klima- og miljødepartementet mottok fast-track-skjema fra EFTA-sekretariatet 6. mai 2015 og har ikke hatt innvendinger til dette.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.02.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.08.2015
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2016
Anvendelsesdato i EU
31.12.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 387-394
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015L1480
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro