Lydnivå og eksosanlegg på motorvogner: endringsbestemmelser (1984b)

Tittel

Rådsdirektiv 84/424/EØF av 3. september 1984 om endring av direktiv 70/157/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner

Council Directive 84/424/EEC of 3 September 1984 amending Directive 70/157/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles

Siste nytt

Del av EØS-avtalen fra ikrafttredelsen av avtalen 1.1.1994

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

Direktiv 70/157/EØF, sist endret ved direktiv 81/334/EØF, fastsetter i sitt vedlegg grensene for lydnivået til motorvogner beregnet på å kjøres på vei, med eller uten karosseri, som har minst fire hjul og en høyeste konstruksjonshastighet over 25 km/t, med unntak av kjøretøyer som går på skinner, landbrukstraktorer og -maskiner og bygg- og anleggsmaskiner.

For å beskytte allmennheten i byområder mot støyplager, er det nødvendig med hensiktsmessige tiltak for å redusere lydnivået til motorvogner. Det er blitt mulig å redusere støynivået takket være den tekniske utvikling innen bilindustrien.

Vedlegg I til direktiv 70/157/EØF bør derfor endres ved å senke verdiene for det tillatte lydnivå uttrykt i dB (A) for hver kjøretøygruppe nevnt i vedlegget.

En slik reduksjon er et viktig skritt i arbeidet med å bedre miljøet. De aktuelle bestemmelser bør likevel revurderes senere i lys av resultatene av Kommisjonens arbeid innenfor rammen av en samlet tilnærming, der det også tas hensyn til de viktigste sider ved fellesskapsreglene på området motorvogner, særlig de som gjelder sikkerhet, miljø og energiøkonomisering

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.09.1984
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.1984
Anvendelsesdato i EU
31.12.1984
Opphører å gjelde
30.06.2027

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet