Lys og lyssignaler på motorsykler

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/67/EF av 13. juli 2009 om montering av lykter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne kjøretøyer (kodifisert utgave)

Directive 2009/67/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the installation of lighting and light-signalling devices on two or three-wheel motor vehicles

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Man har tidligere funnet det nødvendig å vedta harmoniserte krav til montering av lys og lyssignal på motorsykkel for å muliggjøre EF-typegodkjenning etter prosedyren som er fastsatt i direktiv 2002/24/EF.

Direktiv 2009/67/EF er en kodifisering av tidligere rettsakter. Direktivet opphever direktiv 93/92/EF med tillegg, og endringsdirektiv 2000/73/EF. Direktiv 93/92/EF er et særdirektiv til direktiv 92/61/EØF, som er endret ved direktiv 2002/24/EF (typegodkjenningsdirektivet for motorsykler).

Direktiv 2009/67/EF fastsetter tekniske krav til lys og lysanordninger, både generelle krav for alle to- og trehjulede motorsykler (bilag 1) og mer spesifikke krav for de enkelte undergrupper, jf. bilag 2 om krav til lysmontering for mopeder, bilag 3 for trehjulet moped og lette firehjuls motorsykler, bilag 4 for motorsykler, bilag 5 for motorsykkel med sidevogn, bilag 6 for trisykler.

Det presiseres at lysanordninger typegodkjent for kjøretøy i kategori M1 og N1 også kan benyttes på to- og trehjulet motorsykkel. Videre skal godkjenninger for lysanordninger gitt i henhold til ECE-regulativ 53 aksepteres som alternativ standard ved typegodkjenning av motorsykkel.

Vurdering
Direktiv 93/92/EØF er implementert i kjøretøyforskriften § 28-2. Bestemmelsen må endres for å implementere direktiv 2009/67/EF.

Direktivet er relevant og akseptabelt.

Status
Europaparlamentet og Rådet vedtok direktivet 13. juli 2009. Det kommer til anvendelse fra 1. januar 2010.

Direktiv 2009/67/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 21. oktober 2011, ved komitebeslutning 113/2011. Rettsakten er implementert i forskrift av 4.oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), ved endringsforskrift av 1. november 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.10.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 12-102
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0067
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro