Maksimale grenseverdier for meldrøye i visse cerealier

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1940 av 28. oktober 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdi for meldrøye i visse cerealier og bestemmelser om overvåking og rapportering

Commission Regulation (EU) 2015/1940 of 28 October 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of ergot sclerotia in certain unprocessed cereals and the provisions on monitoring and reporting

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat ved at det foreslås å innføre en grenseverdi for meldrøye på 0,5 g/kg i uprosesert korn med unntak av mais og ris.

Meldrøye (Claviceps purpurea) er en sopp som kan vokse på flere gressarter, deriblant kornsorter som rug, hvete, bygg og havre. Rug er mest utsatt. Soppen produserer og akkumulerer en rekke toksiner (ergotalkaloider) i sklerotiene (infiserte korn omdannes til soppens overlevelsesorgan). Disse toksinene kan ved eksponering hos mennesker blant annet gi uro, skjelving, hallusinuasjoner, redusert kroppsvekt, diverse hormonelle effekter, samt hemmet blodsirkulasjon, koldbrann og tap av kroppsdeler.

Innføring av en grenseverdi for meldrøye er første stadium i en prosess (i påvente av mer data) for senere innføring av grenseverdier for ergotalkaloider.

Den foreslåtte grenseverdien gjelder uprosessert korn, det vil si korn omsatt i markedet forut for første prosessering, det vil si før enhver fysisk behandling eller varmebehandling, med unntak av tørking av kornet. Rensing, herunder tining, sortering og tørking regnes ikke som "førstetrinnsprosessering". Det er ytterligere presisert hva som menes med "tining" og forholdet mellom integrert produksjon og "førstetrinnsprosessering".

Virksomhetene skal sikre regelverksetterlevelse gjennom sine "Hazard Analysis and Critical Control Point" (HACCP)-systemer (et internkontrollprogram som skal hjelpe til med å sikre at maten som produseres og serveres er helsemessig trygg) ved at en effektiv overvåkingsprosedyre er etablert og gjennomført på dette kritiske kontrollpunktet.

Prøvetaking skal skje i samsvar med forordning (EF) nr. 401/2006, og analyser skal skje ved mikroskopisk undersøkelse.

Det fremgår av fortalen til endringsforordningen at overholdelse av grenseverdien for meldrøye ikke uten videre garanterer mattrygghet når det gjelder ergotalkaloider. Dette da det ikke er fullt ut samsvar mellom forekomst av meldrøye og forekomst av ergotalkaloider. Myndighetene kan derfor treffe tiltak i samsvar med "matlovsforordningen" art. 14, jfr. matlovsforskriften, dersom næringsmidler ansees som utrygge pga høye nivåer av ergotalkaloider til tross for at grenseverdien for meldrøye er overholdt.

Videre oppfordres medlemslandene og profesjonelle interesseorganisasjoner på det sterkeste til å overvåke forekomsten av ergotalkaloider i korn og kornprodukter og rapportere funn til European Food Safety Authority (EFSA) innen 30 september 2016. Funn skal omfatte forekomstdata og informasjon om sammenhengen mellom forekomst av meldrøye og nivået av individuelle ergotalkaloider. Forekomstdataene må rapporteres til EFSA i samsvar med EFSAs standarder og krav. Interesseorganisasjoner kan ev. sende inn data i henhold til et forenklet format definert av EFSA.

På bakgrunn av nye forekomstdata legges det opp til fastsettelse av grenseverdier for ergotalkaloider for følgende næringsmiddelkategorier før 1. juli 2017:

- uprosesserte cerealier med unntak av mais og ris,

- produkter fra kornmøller med unntak av mais- og risprodukter,

- brød, herunder små bakerivarer, kaker, kjeks, kornsnacks, frokostblandinger og pasta,

- kornbasert mat for spebarn og småbarn.

Grenseverdiene for ergotalkaloidene skal gjelde summen av følgende 12 ergotalkaloider: ergcristine/ergocristinine, erotamine/ergotamininie, ergocryptine/ ergocryptinine, ergometrine/ergometrinine, ergosine/ergosinine, ergocornine/ergocorninine.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1881/2006 gjelder som norsk forskrift jf. forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Endringsforordningen til (EF) nr. 1881/2006 vil bli gjennomført i den norske forskriften ved at den legges til listen over forordninger som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 i EØS-henvisningsfeltet og i § 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Produsentene: Innføring av en grenseverdi for uprosessert korn vil ha betydning for kornbøndene og kornindustrien, men arbeidet med innføring av en grenseverdi har vært kjent en stund og det er allerede tatt høyde for grenseverdien i systemene for handel med korn.

Forbrukerne: Kommisjonens forslag til grenseverdi for meldrøye er relatert til EFSAs vitenskapelige risikovurderinger, og er utarbeidet i samråd med ekspertarbeidsgruppen for landbrukskontaminanter hvor Mattilsynet deltar. Forslaget er ment å bidra til økt helsemessig trygghet for forbrukerne.

Mattilsynet: Gjennomføring av endringene er ikke forventet å innebære nye plikter eller medføre større administrative konsekvenser for forvaltningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet støtter forslaget om innføring av en grenseverdi for meldrøye i korn samtidig som det innhentes forekomstdata for visse meldrøyetoksiner med sikte på å innføre en grenseverdi for disse innen 2017. Kommisjonens forslag til endringsforordning er akseptabel og EØS-relevant. Den innebærer ingen horisontale utfordringer eller behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.10.2015
Anvendelsesdato i EU
18.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 228-231
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2016
Anvendes fra i Norge
05.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1940
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro