Maksimale grenseverdier for perfluoralkylstoffer i visse næringsmidler

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1881/2006 med hensyn til maksimale grenseverdier for perfluoralkylstoffer i visse næringsmidler

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of perfluoroalkyl substances in certain foodstuffs

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

(2) Perfluoroctansulfonsyre (PFOS), perfluoroctansyre (PFOA), perfluorononansyre (PFNA) og perfluorhexansulfonsyre (PFHxS) er perfluoralkylstoffer (PFAS'er), som bruges, eller blev brugt, i adskillige kommercielle og industrielle anvendelser. Den udbredte anvendelse af dem, samt deres persistens i miljøet, har resulteret i en udbredt miljøforurening. Forurening af fødevarer med disse stoffer er primært resultatet af bioakkumulering i akvatiske og terrestriske fødekæder, og kosten er den store kilde til eksponering af PFAS'er. Det er imidlertid muligt, at anvendelsen af materialer i kontakt med fødevarer, der indeholder PFAS'er, kan bidrage til at mennesker eksponeres for dem.

(3) Den 9. juli 2020 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") en udtalelse om de risici for menneskers sundhed, der er forbundet med forekomsten af perfluoralkylstoffer i fødevarer . Autoriteten konkluderede, at PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS kan have udviklingsmæssige virkninger og skadelige virkninger på serumkolesterol, leveren, immunforsvaret og fødselsvægt. Den anså virkningerne på immunforsvaret for at være den mest alvorlige bivirkning, og den fastlagde et samlet tolerabelt ugentligt indtag (TWI) på 4,4 ng/kg legemsvægt om ugen for summen af PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS, hvilket også beskytter mod de andre virkninger af disse stoffer. Den konkluderede, at eksponeringen for disse stoffer overskrider TWI for dele af den europæiske befolkning, hvilket giver anledning til bekymring.

(4) Der bør derfor sættes grænseværdier for disse stoffer i fødevarer, så der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

(5) Fødevarevirksomhedslederne bør have en rimelig frist til at tilpasse sig de nye grænseværdier i denne forordning.

(6) Under hensyntagen til at visse fødevarer, der er omfattet af denne forordning, har en lang holdbarhed, bør fødevarer, der lovligt er markedsført inden datoen for denne forordnings anvendelse, kunne blive på markedet.

(7) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet