Maksimale grenseverdier for rester av uorganisk arsen i visse næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1006 av 25. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder maksimale grenseverdier for uorganisk arsen i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2015/1006 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of inorganic arsenic in foodstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innfører for første gang grenseverdier for uorganisk arsen i næringsmidler. Arsen er et halvmetall som finnes naturlig i lave konsentrasjoner i jordskorpa. Mennesker eksponeres for arsen først og fremst gjennom mat og drikkevann. Uorganisk arsen er giftigere enn den organiske formen og er klassifisert som kreftframkallende for mennesker. Både EFSA og JECFA har vurdert den tidligere verdien for tolerabelt inntak per uke på 15 µg/kg kroppsvekt til ikke lenger å være hensiktsmessig. EFSA nevner skader i huden i tillegg til lunge-, urinblære- og hudkreft som de mest kritiske effektene. En EFSA-rapport fra 2014 sier at ris og risprodukter - pga. det høye innholdet av arsen - er blant matvarene som bidrar mest til inntaket. MOE-verdien for arsen er lav, noe som indikerer at det bør gjøres tiltak for å redusere eksponeringen fra mat. Rettsakten er ett slik tiltak.

Det er enighet om en grenseverdi for arsen i hvit ris i Codex, og denne er en del av de nye verdiene i EU. I tillegg inneholder endringsforordningen verdier for brun og «parboiled» (forvellet) ris, riskjeks o.l. og ris som skal brukes i produkter beregnet på barn (inkludert produkter som puffet ris og riskjeks). Bestemmelsene skal gjelde fra 1. januar 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Hovedrettsakten, som denne rettsakten endrer, er allerede innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser for myndighetene eller relevante næringsmiddelprodusentene. Produsenter og importører må ta hensyn til de nye grenseverdiene i kvalitetssystemene og egenkontrollen sin. Myndighetene bør analysere flere risprodukter for å sjekke om de nye kravene etterleves.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten er ikke sendt på høring, men de relevante næringsorganisasjonene ble informert underveis i regelverksprosessen og har signalisert at produkter på det norske markedet kan overholde de nye kravene.

Vurdering
Rettsakten er et av tiltakene for å redusere eksponeringen for arsen i befolkningen, som ris bidrar til. Mattilsynet mener dette er en fornuftig tilnærming, og det kan i framtiden være aktuelt med grenseverdier for flere næringsmidler. Det er påvist ganske høye nivåer av arsen i bl.a. riskaker o.l. produkter i flere medlemsland, og det kan virke som om ris med mye arsen benyttes til produksjonen av denne typen produkter. Rettsakten bidrar til å endre dette og styrker beskyttelsen for barn.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2015
Anvendelsesdato i EU
16.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 196-198
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.06.2016
Anvendes fra i Norge
06.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1006
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro