Maksimalgrenseverdiene for ditiokarbamater i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/57/EF av 17. september 2007 om endring av enkelte av vedleggene til rådsdirektivene 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det maksimalgrenseverdiene for ditiokarbamater

Commission Directive 2007/57/EC of 17 September 2007 amending certain Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for dithiocarbamates

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Bakgrunnen er at det aktive stoffet ziram er inkludert i anneks I til direktiv 91/414/EF og at det i den sammenheng ble fastsatt enkelte grenseverdier. Det er også informert om ny eller endret bruk av maneb, mankozeb, metiram, propineb og tiram. Det finnes allerede fellesskapsgrenseverdier i direktivene for disse ditiokarbamatene og disse har blitt tatt hensyn til under fastsettelsen av grenseverdiene i dette direktivet. Særlig fordi at det ved rutineovervåkning av rester av disse stoffene ikke kan skilles mellom dem, har maksimalgrenseverdiene blitt satt for hele gruppen som kalles ditiokarbamater. Men for probineb, tiram og ziram finnes det "single methods" men ikke til rutinebruk. Disse skulle likevel bli brukt i enkelte tilfeller når det er behov for en spesikk kvantifisering. Det fastsettes derfor grenseverdier for hvert enkelt av disse stoffene.

Rapporten fra vurdering for inklusjon i anneks I til 91/414/EF fastsetter ADI (akseptabelt daglig inntak) og hvis nødvendig ARfD (akutt referansedose). Eksponeringen av forbrukerne av produkter som kan inneholde rester av disse stoffene er vurdert i henhold til EU's prosedyrer og praksis. Det er konkludert med at de foreslåtte grenseverdiene ikke vil føre til overskridelser av verken ADI eller ARfD.

Når godkjent bruk av plantevernmidler ikke fører til målbare rester i næringsmidler, det ikke er noen godkjent bruk eller det ikke foreligger nødvendige data for fastsettelse av grenseverdi for en kultur/stoff kombinasjon, settes grenseverdiene på deteksjonsgrensen.

Merknader
Rettsakten er krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler i næringsmidler.

Endringene kan få konsekvenser for import fra 3. land.

I forhold til norsk bruk av plantevernmidlene er det bare mankozeb som er godkjent i Norge. Endringene får ingen betydning forhold til dette.

Endringene vil ikke føre til administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status:
Medlemsstatene i EU skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 18. mars 2008 og ta i bruk de nye verdiene fra den 19. mars 2008.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. mars 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.09.2007
Gjennomføringsfrist i EU
18.03.2009
Anvendelsesdato i EU
19.03.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 64-73
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2008
Anvendes fra i Norge
25.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0057
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro