Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1050/2009 av 28. oktober 2009 som endrer vedlegg II og III til Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) nr 396/2005 når det gjelder maksimumsgrenseverdier for azoksystrobin, acetamiprid, klomazon, cyflufenamid, emamektin benzoat, famoksadon, fenbutatinoksyd, flufenoksuron, flupikolid, indoksakarb, ioksynil, mepanipyrim, protiokonazol, pyridalyl, tiakloporid og trifloksystrobin i og på enkelte produkter

Commission Regulation (EC) No 1050/2009 of 28 October 2009 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, acetamiprid, clomazone, cyflufenamid, emamectin benzoate, famoxadone, fenbutatin oxide, flufenoxuron, fluopicolide, indoxacarb, ioxynil, mepanipyrim, prothioconazole, pyridalyl, thiacloprid and trifloxystrobin in or on certain products, as corrected by OJ L 338, 19.12.2009, p. 105.

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.4.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.6.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for stoffene azoksystrobin, acetamiprid, clomazone, cyflufenamid, emamektin benzoat, famoksadon, fenbutatinokyd, flufenoksuron, flupiokolid, indoksakarb, ioksynil, mepanipyrim, protiokonazol, pyridalyl, tiakloporid og trifloksystrobin.

Grenseverdier for disse stoffene er fastsatt i vedleggene II og III til forordning (EF) nr. 396/2005. Det er nå søkt om godkjenning av bruk av plantevernmidler som inneholder disse aktive stoffene i nye kulturer. Da skal medlemsstaten som behandler søknaden vurdere om det er nødvendig å endre eksisterende grenseverdier eller fastsette nye i henhold til forordning (EF) nr. 396/2005 før godkjenning kan gis. Det er også søkt om enkelte importtoleranser.

EFSA (European Food Safety Authority) har vurdert dokumentasjonen særlig med henblikk på toksikologien og konkludert med at de foreslåtte grenseverdiene er akseptable med henblikk på forbrukernes sikkerhet. Verken langtidseksponering via konsum av alle næringsmidler som inneholder disse stoffene under maksimumsverdien eller kort tids eksponering via inntak av ekstreme mengder av èn kultur vil føre til overskridelser av ADI (akseptabelt daglig inntak) eller ARfD (akutt referansedose).

Merknader
Rettsakten krever endringer i norsk forskrift 18.08.09 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Innlemming av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Grenseverdiene settes opp og det vil kunne føre til større inntak av disse stoffene. EFSA's vurdering er imidlertid at verdiene er akseptable i forhold til forbrukernes sikkerhet.

Azoksystrobin, protiokonazol, tiakloporid og trifloksystrobin er godkjent til bruk i Norge men bare i et fåtall av de kulturene som får endrete grenseverdier. Da verdiene settes opp, vil ikke endringene føre til konsekvenser for norsk bruk.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er vedtatt i EU (publisert i Official Journal 6. november 2009)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.10.2009
Anvendelsesdato i EU
07.11.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 187-235
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1050
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro