Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 559/2011 av 7. juni 2011 som endrer vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av captan, carbendazim, cyromazin, ethephon, fenamiphos, thiophanat-methyl, triasulfuron og triticonazol i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 559/2011 of 7 June 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan, carbendazim, cyromazine, ethephon, fenamiphos, thiophanate-methyl, triasulfuron and triticonazole in or on certain products

Siste nytt

Sak om feilaktig norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 13.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdier for rester av kaptan, karbendazim, cyromazin, etefon, fenamifos, tiofanat-metyl, trisulfuron og tritikonazol i eller på visse produkter, se tabell 1.

Grenseverdiene settes ned for alle stoffene, bortsett fra for fenamifos i druer, og forblir uendret for trisulfuron og tritikonazol.

Bruk av kaptan har opphørt i enkelte kulturer og grenseverdien er derfor satt ned til deteksjonsgrensa. For noen av stoffene har det kommet ny dokumentasjon etter siste vurdering som viser at grenseverdiene i enkelte produkter må senkes av hensyn til forbrukernes inntak. For de øvrige stoffene har en fornyet vurdering av den foreliggende dokumentasjonen vist at grenseverdiene bør settes ned. Trisulfuron og tritikonazol er flyttet fra vedlegg III del B i forordning (EF) nr. 396/2005 som er midlertidige verdier, til vedlegg II i den samme forordningen.

Det gis en overgangsperiode på 6 måneder for at medlemsstatene og andre interessenter skal få tid til å tilpasse seg de nye grenseverdiene. Det gis også unntak for produkter som er lovlig produsert før forordningen trer i kraft. Forordningen trer i kraft 1. januar 2012 i EU.

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert forslagene til grenseverdier og funnet dem helsemessig trygge.

Tabell 1: Fastsettelse og endringer av grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse produkter. (Tabellen er ikke fullstendig - se vedlegg til forordning (EU) nr. 559/2011 for nøyaktig angivelse.) (Red. anm.: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet over)

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Plantevernmidlene etefon, tiofanat-metyl og tritikonazol er tillatt brukt i Norge. De øvrige plantevernmidlene som rettsakten omfatter, er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 7. juni 2011 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 677-697
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.02.2012
Anvendes fra i Norge
13.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0559
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro