Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for difymelamin

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 772/2013 av 8. august 2013 vedrørende endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av difenylamin, i eller på, visse produkter

Commission Regulation (EU) No 772/2013 of 8 August 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for diphenylamine in or on certain products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Norsk forskrift kunngjort 11.04.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.9.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for difenylamin i og på visse næringsmidler og fôrvarer.Endringene gjelder lavere MRL for epler og pærer.

MRL for difenylamin er oppført i vedlegg II og del B av vedlegg III til forordning (EF) No 396/2005.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndterte og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, pesticide residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon. Difenylamin har blitt tatt ut av listen over godkjente virksomme stoff i EU. (Beslutning2009/859/EC av 30 november 2009). Alle preparater som inneholdt stoffet og var godkjent i EU har blitt trukket. På bakgrunn av dette har MRLer blitt vurdert på nytt og EFSA har anbefalt at alle fastsatte MRLer og CXLer trekkes tilbake. Stoffet har ikke vært godkjent som plantevernmiddel i Norge.

Sør-Afrika har sendt en henvendelse til EU, og vist til at å fjerne MRL verdiene vil virke handelshindrende og spesielt ramme den sørafrikanske eple og bærindustrien. De viser til at industrien har gjort flere undersøkelser for å finne årsaken til at restnivået er høyt uten å ha funnet en sikker årsak. En tror at rester på utstyr som bearbeider epler kan være en kilde og det vil da være svært vanskelig å unngå en kontaminering. Det er ikke snakk om bruk av pesticidet, men miljøforurensninger. Stoffet har også annen bruk enn å være plantevernmiddel (biocid). På grunn av datamangler var det ikke mulig å gjøre en endelig risikovurdering for forbrukerne. EU har fastslått en midlertidig MRL på 0,1 mg/kg for epler og pærer. Dette er 50 ganger lavere enn nåværende MRL for epler på 5 mg/kg og 100 ganger lavere enn nåværende MRL for pærer som er 10mg/kg. Kommisjonen mener at dette ikke vil utgjøre en uakseptabel risiko for forbrukerne. Dette ble valgt istedenfor å fjerne disse MRLene og sette MRL satt til den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ (0,05*mg/kg). Disse endringene i MRL etter forordning EU nr. 772/2013 skal gjelde i EU først fra 2. mars 2014 på grunn av overgangsbestemmelser og forutsatt implementering i vil endringene i MRL gjelde i Norge fra samme dato.

Endringer i MRL:

Epler: 5 →0,1 (ft)mg/kg

Pærer: 10→0,1 (ft)mg/kg

For animalske produkter er MRLer nå oppført ved LOQ (0,05* mg/kg).

* betyr at MRL (maksimale grenseverdier) er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ

(ft) Det er satt fotnoter ved disse MRLene som betyr at de er midlertidige (skal gjelde2 år).

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. Gjennomføring av denne EU forordningen gir en betydelig reduksjon i MRL for epler og pærer. European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet og forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene av MRLer. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov. Pesticider som ikke er tillatt brukt i Norge kan være tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten ble klarert til EFTA-sekretariatet 21.10.13

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.08.2013
Anvendelsesdato i EU
02.03.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.04.2014
Anvendes fra i Norge
08.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0772
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro