Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/845 av 27. mai 2015 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for azoksystrobin, klorantraniliprol, cyantraniliprol, dikamba, difenokonazol, fenpyroksimat, fludioksonil, glufosinat-ammonium, imazapik, imazapyr, indokskarb, isoksaflutol, mandipropamid, pentiopyrad, propikonazol, pyrimetanil, spirotetramat og trineksapak i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2015/845 of 27 May 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, chlorantraniliprole, cyantraniliprole, dicamba, difenoconazole, fenpyroximate, fludioxonil, glufosinate-ammonium, imazapic, imazapyr, indoxacarb, isoxaflutole, mandipropamid, penthiopyrad, propiconazole, pyrimethanil, spirotetramat and trinexapac in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.2.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Den 18. juni 2014 vedtok Codex Alimentarius-Commission (CAC) Codex-maksimum grenseverdier (CXL-grenseverdier) for azoksystrobin, bentazon, klorantraniliprol, clotianidin, cyprokonazol, cyantraniliprol, dikamba, difenokonazol, dikvat, ditianon, fenbukonazol, fenpyroksimat, fludioksonil, glufosinat-ammonium, glyfosat, imazapik, imazapyr, indokskarb, isoksaflutol, malation, mandipropamid, pentiopyrad, propikonazol, pyrimetanil, spirotetramat, sulfoksaflor, tolfenpyrad, triazofos, triflumizol og trineksapak.

I overenstemmelse med WTO avtalen om veterinære og plantesanitære tiltak (SPS-avtalen) skal MRLer tilpasses de internasjonale standarder med mindre det foreligger vitenskapelig begrunnelse for opprettholde et høyere beskyttelsesnivå enn hva som er fastsatt i en internasjonal standard.

På Codex komite møtet for pesticider (CCPR) ble det foreslått endringer til CXL-grenseverdier. EU med støtte fra Norge kom på dette møtet med forbehold til enkelte av disse endringene. De endringer som er tatt inn i forordning (EU) 2015/845 er endringer hvor vi ikke har gitt forbehold. Under er det en oversikt over hvilke CXL-grenseverdier som er tatt inn. For enkelte er det forbehold for enkelte kombinasjoner av pesticid/produkt. Produktnavnene er her oppført i parentes.

• azoksystrobin
• klorantraniliprol (egg; bønner; kaffe bønner; humle);
• cyantraniliprol (blad grønnsaker, med unntak av salat hode, fruktgrønnsaker bortsett fra mandelgresskar);
• dikamba
• difenokonazol (kål, meloner, fruktgrønnsaker bortsett fra mandelgresskar, spiselige biprodukter fra pattedyr, kjøtt fra pattedyr, egg, melk og poteter)
• fenpyroksimat (kjøtt og biprodukter fra pattedyr, stenfrukter);
• fludioksonil (chilli pepper; mandelgresskar);
• glufosinat-ammonium
• imazapik (animalske produkter);
• imazapyr
• indokskarb
• isoksaflutol
• mandipopamid
• pentiopyrad (animalske produkter);
• propikonazol (plommer);
• pyrimetanil
• spirotetramat (bær);
• trineksapak (biprodukter fra pattedyr).

Mattilsynet vurderer at de aktuelle CXL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.

Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Det foreligger også en vitenskapelig rapport som er en del av forberedelse for EUs posisjon til det 46. Codex møtet om rester av plantevernmidler i CCPR (Codex Committee on Pesticide Residues)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
For denne rettsakten har MRLs grenseverdier vært vurdert på Codex komite møtet for pesticider (CCPR) i 2014. I overenstemmelse med WTO avtalen om veterinære og plantesanitære tiltak (SPS-avtalen) skal hvert enkelt land tilpasse sine MRLer til de internasjonale standarder med mindre det foreligger vitenskapelig begrunnelse for opprettholde et høyere beskyttelsesnivå enn hva som er fastsatt i en internasjonal standard. EU med støtte fra Norge kom på CCPR-14 med forbehold til enkelte foreslått endringer.

Denne rettsakten bygger på CCPRs CXL-grenseverdier, med unntak der EU med støtte fra Norge hadde innsigelser.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU Kommisjonen, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.05.2015
Anvendelsesdato i EU
24.06.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.12.2015
Anvendes fra i Norge
21.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0845
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro