Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/143 av 18. januar 2016 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til COS-OGA, cerevisane, kalsiumhydroksid, lecitiner, Salix spp cortex, eddik, fruktose, Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906, Verticillium albo-atrum isolat WCS850 og Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747

Commission Regulation (EU) 2016/143 of 18 January 2016 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards COS-OGA, cerevisane, calcium hydroxide, lecithins, Salix spp cortex, vinegar, fructose, Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906, Verticillium albo-atrum isolate WCS850 and Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten vil endre grenseverdier (MRL) for rester av COS-OGA, cerevisane, kalsiumhydroksid, lecitiner, Salix spp cortex, edikk, fruktose, Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906, Verticillium albo-atrum isolat WCS850 og Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747.

Disse aktive stoffene er ført opp på vedlegg IV til forordningen 396/2005. Vedlegg IV er en liste over plantevernmidler (aktive stoffer) som det er bestemt at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for. Kriteriet for oppføring på listen er at stoffene må være lite giftige.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene i EU vurdert at disse stoffene er lite giftige. Det var tidligere ikke satt noen spesifikk MRL for COS-OGA, cerevisane, kalsiumhydroksid, lecitiner, Salix spp cortex, eddik, fruktose, Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906, Verticillium albo-atrum isolat WCS850 og Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747. MRL var derfor automatisk satt lik 0,01 mg/kg.

Alle de aktive stoffene er godkjent i EU og vil fortløpende bli godkjent i Norge når de blir innlemmet i regelverket for plantevernmidler, forordning (EF) nr. 1107/2009. Preparatene med stoffer som ansees som lavrisiko skal vurderes og godkjennes i Norge. Basisstoffer kan brukes uten godkjenning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når stoffer føreres opp på vedlegg IV.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk vil det da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at oppføring av stoffene på Vedlegg IV er trygt for forbrukerne i EU og Norge, og at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.01.2016
Anvendelsesdato i EU
24.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 141-143
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.06.2016
Anvendes fra i Norge
07.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0143
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro