Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/75 av 21. januar 2016 vedrørende endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for fosetyl i og på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten vil endre grenseverdier (MRL) for rester av fosetyl i og på visse produkter.

I forordning (EU)nr. 991/2014 var det satt en frist til 31.12.2015 hvor MRL skulle endres fra 75 mg/kg til 2 mg/kg; som er LOQ (Limit of quantification) for mandler, cashew nøtter, hasselnøtter, makadam nøtter, pistach nøtter og valnøtter. Flere større nøtteeksportører i USA og amerikanske myndigheter har bedt om at fristen for å senke MRL-nivået på nøtter utsettes, slik at det er mulighet for å sende inn dossier som underbygger nødvendig MRL-nivå i nøtter.

Definisjonen for fosetyl-AL inkluderer også rester av fosfoniske syrer som er nedbrytningskomponenter av fosetyl-Al. Før 2013 var fosfonater også brukt som gjødsel i enkelte EU-land. I 2013 endret EU klassifiseringen av plantevernmidler. Dette førte til at MRL for fosetyl også ble endret med forordning (EU) nr. 991/2014, se eventuelt denne linken for mer informasjon; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0991&....
EFSA har konkludert at det ikke er forbundet helsefare med de MRLer som ønskes opprettholdt.

EU har vedtatt å forlenge de midlertidige MRL-verdiene for fosetyl-AL til 1. mars 2019. Dette vil gi produsenter anledning til å framskaffe nødvendig data for en søknad om endring av MRL for aktuelle produkter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vudert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

Fosetyl har også blitt vurdert for helsefare av European Food Safety Authority (EFSA). Generelt har EFSA i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurdering for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

For å unngå betydelige handelshindrende forstyrrelser med de aktuelle produktene, er det en fordel å forlenge fristen for endring av MRL-verdiene til 1. mars 2019. Forlengelsen er gitt under forutsetning av at det ikke er knyttet helsefare med MRL-nivåene av fofsetyl for nøttene. Forlengelsen vil gi aktørene mulighet til å sende inn nødvendig dokumentasjon for vurdering av MRLer for de nøttene.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten var gjeldende fra 1. januar 2016 i EU.

EU har med dette vedtatt å forlenge de midlertidige MRL-verdiene for fosetyl-AL til 1. mars 2019. Dette for å gi produsenter god tid til å framskaffe nødvendig data for en søknad om endring av MRL for aktuelle produkter. Når rettsakten blir vedtatt i Norge, vil den gis tilbakevirkende kraft for perioden mellom 01.01.2016 og gjennomføringstidspunktet i EØS-avtalen. Dette er til gunst for partene (særlig produsentene), ved at de gis særlig god tidsfrist for merknader før grenseverdiene senkes betraktelig.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.01.2016
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 29.11.2018, p. 128-140
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.06.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.06.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.06.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.06.2016
Anvendes fra i Norge
07.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0075
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro