Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 201/2014 av 3. mars 2014 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for rester i næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet tildipirosin

Commission Implementing Regulation (EU) No 201/2014 of 3 March 2014 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance tildipirosin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.01.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 201/2014 omhandler tildipirosin, som er et antibakterielt middel. Stoffet har vært midlertidig oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr, med MRLer (grenseverdier) i vev fra storfe, geit og svin. Stoffet har hatt en midlertidig høyere MRL i muskel ved injeksjonsstedet. Den europeiske veterinærkomiteen, CVMP, har på bakgrunn av nyere data anbefalt å omgjøre de midlertidige MRLene til endelige verdier. Samtidig anbefalte de å fjerne bestemmelsen om en separat MRL på injeksjonsstedet. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 201/2014 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Vi støtter at det ikke skal være en høyere MRL på injeksjonsstedet enn i muskulatur ellers. Dette ville i kontrollsammenheng vært svært vanskelig å håndtere.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.03.2014
Anvendelsesdato i EU
24.03.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.01.2015
Anvendes fra i Norge
07.01.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0201
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro