Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet altrenogest i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) mr. 85/2012 av 1. februar 2012 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk aktive stoffer og klassifiseringen av disse med hensyn til maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i animalske næringsmidler hva angår stoffet altrenogest

Commission Implementing Regulation (EU) No 85/2012 of 1 February 2012 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance altrenogest

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 85/2012 omhandler altrenogest, som er et hormonelt legemiddel. Stoffet er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som tillatt brukt til brunstkontroll på svin og hest. European Medicines Agency (EMA) har fått en søknad om å endre MRL-verdiene etter at nye data er fremskaffet. Etter anbefaling fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) er grenseverdiene for restmengder("MRL-ene") i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endret i henhold til søknaden.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forskriften skal erstattes av en ny forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Den nye forskriften har vært til høring og kan vedtas så snart forordningene er tatt inn i EØS-avtalen. Forordning (EU) nr. 85/2012 skal høres og gjennomføres som en endring i den nye forskriften. Rettsakten fører til noe høyere MRL-verdier for altrenogest enn det som gjelder i dag.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å få noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant regelverket EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 1. februar 2012 og gjelder i EU fra 2. april 2012.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.02.2012
Anvendelsesdato i EU
02.04.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 163-164
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
01.01.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.10.2012
Anvendes fra i Norge
05.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0085
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro