Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet closantel i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 221/2012 av 14. mars 2012 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk aktive stoffer og klassifiseringen av disse med hensyn til maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i animalske næringsmidler hva angår stoffet closantel

Commission Implementing Regulation (EU) No 221/2012 of 14 March 2012 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance closantel

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 221/2012 omhandler klosantel, som er et antiparasittmiddel. Stoffet er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med grenseverdi (MRL) for muskel, fett, lever og nyre hos storfe og sau. Etter en søknad fra Irland til European Medicines Agency (EMA) om ekstrapolering til melk, har Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) anbefalt en midlertidig MRL for melk, gjeldende til 1. januar 2014. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 221/2012 skal høres og gjennomføres som en endring i den nye forskriften. Rettsakten fører til at klosantel får en midlertidig MRL for melk fra storfe og sau frem til 1. januar 2014. Hvis Irland innen den tid kommer med utfyllende dokumentasjon, kan den midlertidige MRL gjøres endelig.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 14. mars 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.03.2012
Anvendelsesdato i EU
14.05.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 247-249
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2013
Anvendes fra i Norge
04.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0221
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro